Schade zakelijk

Webinar: Kleine fout, grote gevolgen?

Redactie
Nedasco B.V.

De nut en noodzaak van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Op 30 juni hebben wij het webinar ‘Kleine fout, grote gevolgen? De nut en noodzaak van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?’ gegeven. De veelgestelde vragen en antwoorden lees je terug op deze pagina.

Webinar terugkijken

Hoe zit het met opzicht? Wanneer en op wie is deze optie van belang?

Opzicht regelt Markel op de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Kantoorrisico (AVB KR) die in combinatie met de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan worden afgenomen. De AVB KR van Markel kent, net als iedere andere AVB, een uitsluiting voor schade aan zaken onder opzicht. In gevallen waarin Markel het opzichtrisico ziet en bereid is een dekking aan te bieden, zijn er mogelijkheden tot een beperkte insluiting (op de uitsluiting). Een voorbeeld is de advocaat die als vereffenaar optreedt of een makelaar onroerend goed. Bij adviserende beroepen speelt het opzichtrisico in de praktijk nagenoeg niet.

Wat is een turn key dekking?

Deze vraag is wat lastig te beantwoorden, omdat Markel geen turn key dekking aanbiedt. Binnen de doelgroep Technische Beroepen – waar turn key speelt – kennen zij een standaard uitsluiting. Die is als volgt geredigeerd: aanspraken die verband houden met en/of voortvloeien uit werkzaamheden waarbij de verzekerde de verantwoordelijkheid heeft over de uitvoering en/of realisatie van (bouw) projecten, bijvoorbeeld als aannemer of projectontwikkelaar of op basis van turn key, design & construct of design & build overeenkomsten.

Zit er verschil tussen een BAV en een AVB met een stukje vermogensdekking (i.v.m. kleine ondernemingen)?

Voor Markel is de omvang van de onderneming niet perse bezwaarlijk. Zij richten zich juist op het MKB en de ZZP-er. Zodra er sprake is van een beroepsaansprakelijkheidsrisico verzekeren zij dat ook zodanig. Als het een bedrijfsaansprakelijkheidsrisico is dan dus ook. Overigens hebben zij in beginsel wel (beperkte) mogelijkheden om een vermogensschadedekking mee te nemen op de AVB. Informeer hiervoor bij de AVB afdeling van Markel. Contactgegevens vind je hier.

Als er iets niet vermeld is in de hoedanigheid, maar het is geen verzwaring van het risico, geeft dit dan problemen bij een claim? En zo ja, waarom?

Voor de beoordeling van de dekking is onder meer van belang of de beroepsfout is gemaakt binnen de op de polis geformuleerde verzekerde hoedanigheid. Opereert men daarbuiten dan is er geen dekking. Dat heeft in zekere zin niet zoveel te maken met of er al dan niet sprake is van risicoverzwaring. Er is niet voldaan aan de basisvoorwaarde om voor dekking in aanmerking te komen.

Kleine technische bedrijfjes, bijv. technisch ontwerper (eenmanszaak). Geeft advies, maakt ontwerpen etc. Lastig om te verzekeren. Beroepsverzekeraars vinden het risico te groot en de premie mogelijkheid te klein (eenmanszaak). Deze type relaties vallen tussen wal en schip. Advies hiervoor?

Markel richt zich juist op het MKB en de ZZP-er en hebben ook goede mogelijkheden voor een technisch ontwerper. (Vivian Razenberg, Markel): “Kanttekening die ik daarbij moet plaatsen – hetgeen ook aan bod kwam tijdens het webinar – dat onze mogelijkheden afhankelijk zijn van het gebruik van goede aansprakelijkheidsbeperkende voorwaarden.”

Is er een verhouding tot de vergoeding en het verzekerd bedrag?

“De schadevergoeding kan uiteraard niet het verzekerd bedrag per aanspraak overstijgen.
Overigens is er boven het verzekerd bedrag per aanspraak een bedrag tot hoogstens het verzekerde bedrag per aanspraak beschikbaar voor de kosten van verweer en de wettelijke rente.

Stel dat het verzekerd bedrag € 500.000,00 per aanspraak is, dan is er voor de schade-uitkering € 500.000,00 beschikbaar en daarbovenop nog € 500.000,00 voor de vergoeding van de kosten van verweer en de wettelijke rente.

Indien een aanspraak:

  • zowel verzekerde als niet verzekerde schade omvat en/of
  • tevens tegen derden en/of tegen meerdere verzekerden wordt ingesteld

wordt er in onderling overleg tussen ons als verzekeraar en onze verzekerde in redelijkheid en met inachtneming van ieders belangen beslist over de toedeling van de schade, de wettelijke rente en de kosten.”

Is de inloopdekking die je aanvullend inkoopt alleen voor de periode dat je geen verzekering had?

Indien er een inloopdekking wordt ingekocht, omdat het verzekeringsverleden ontbreekt, dan geldt de inloopdekking uitsluitend voor de overeengekomen en ingekochte duur. Wij kunnen tot maximaal vijf jaar inloop aanbieden tegen een eenmalige toeslag op de premie.

Vallen onder de kosten van verweer ook de kosten voor deskundigen als die nodig zijn?

Jazeker, de kosten voor door ons ingeschakelde deskundigen in het kader van verweer tegen een aanspraak zijn gedekt onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Boven het verzekerd bedrag per aanspraak tot hoogstens het verzekerde bedrag per aanspraak worden de kosten van verweer en de wettelijke rente vergoed. Stel dat het verzekerd bedrag € 500.000,00 per aanspraak is, dan is er voor de schade uitkering € 500.000,00 beschikbaar en daarbovenop nog € 500.000,00 voor de vergoeding van de kosten van verweer en de wettelijke rente.

Er wordt veel gesproken over adviserende beroepen, maar heb je ook een voorbeeld van een niet adviserend beroep?

Markel verzekert ook de technische beroepen waar sprake is van ontwerpwerkzaamheden. Je kunt hierbij denken aan de architect, ingenieur, bouwkundig/technisch tekenaar, grafisch ontwerper, softwareontwikkelaar, etc.

Bij de groep van medisch/gezondheid, denk aan de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, fysiotherapeut, psycholoog, pedagoog, etc. ligt het misschien voor de hand om te denken dat zij niet een echt adviserend beroep hebben alhoewel zij hun cliënten natuurlijk wel van advies voorzien.

“In de basis is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedoeld voor de adviserende beroepen. Logische voorbeelden hiervan zijn de advocaat, notaris, makelaar, assurantietussenpersoon, belastingadviseur, administratiekantoor, accountant, etc.” (Vivian Razenberg, Markel).

Welke beroepen zijn onverzekerbaar? Welke beroepen hebben jullie wel graag en welke niet?

Helaas hebben wij geen mogelijkheden voor vermogensbeheerders, beleggingsadviseurs, etc. Daarnaast verzekeren wij ook geen financiële instellingen en hebben wij ook geen mogelijkheden voor octrooigemachtigden, spelersmakelaars of jachtmakelaars.

Bij het in kaart brengen van de verzekerde hoedanigheid wordt veelal alleen gevraagd naar SBI codes uit KvK. Hebben jullie goed geredigeerde vragen die wij kunnen voorleggen aan klanten, en misschien specifiek voor bepaalde branches?

Wij (Nedasco) hebben (nog) geen vragenlijst die je kunt gebruiken ter inventarisatie of als leidraad bij een adviesgesprek. Het is ook lastig om hier op voorhand op te anticiperen. Want er zijn veel voorbeelden van beroepsfouten mogelijk waar jouw relatie aansprakelijk voor gesteld kan worden. Als je vragen hebt die betrekking hebben op de verzekeringsproducten waar wij een volmacht van hebben, dan kan je ons altijd even bellen. Wij helpen je graag op weg in jouw adviesgesprek. Je vind onze contactgegevens in ons extranet Nedasco ServiceNet (NSN).

Is schade als gevolg van cybercrime meeverzekerd onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en kun je een voorbeeld geven uit de praktijk van een cybercrimeschade?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Markel kent geen uitsluiting voor ‘cybercrime’ of ‘data incidenten’. Uiteraard moet wel worden voldaan aan de vereisten van dekking. Dus er moet sprake zijn van een beroepsfout, schade van derden, aansprakelijkheid, binnen de verzekerde hoedanigheid, etc.

“Een praktijkvoorbeeld kan ik (Vivian Razenberg) zo niet geven. Hiervoor kun je het best contact opnemen met de schadeafdeling van Markel. Contactgegevens vind je hier.”

De beroepsverzekeraar wil altijd weten of de werkzaamheden van de verzekerde gelinkt kunnen worden aan een industriële toepassing. Vaak is dat via een omweg het geval waardoor het moeilijk is om dit risico te verzekeren. Hoe kan Markel hier een oplossing voor bieden? En hoe kan de tussenpersoon hier een bijdrage aan leveren om het risico zo helder mogelijk te schetsen?"

Zodra de opdracht erop gericht is de machine te maken of te leveren dan houden de mogelijkheden voor wat betreft beroepsaansprakelijkheid bij Markel op. Zij hebben uitsluitend mogelijkheden om de zuivere ontwerpwerkzaamheden te verzekeren. Overigens hebben zij prima mogelijkheden voor de ingenieur binnen de industriële automatisering.

“Kanttekening die ik daarbij moet plaatsen – hetgeen ook aan bod kwam tijdens het webinar – dat onze mogelijkheden afhankelijk zijn van het gebruik van goede aansprakelijkheidsbeperkende voorwaarden.” (Vivian Razenberg, Markel)

Verzekerde verzuimt zijn vakkennis op peil te houden en geeft met name hierdoor een verkeerd advies, waardoor een schade ontstaat. In hoeverre is dit gedekt?

De polis van Markel kent hier geen uitsluiting voor. Het niet op de hoogte zijn van de actualiteit kan een beroepsfout opleveren waarvoor de polis dekking biedt.

De BAV's voor de geijkte beroepen (architect/accountant) zijn meestal makkelijk af te sluiten, maar hoe ga je om met bedrijven die 'ook weleens advies geven'?

Markel heeft geen mogelijkheden om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan te bieden aan bedrijven die zich bezighouden met uitvoerende werkzaamheden (aanleggen van daken) of levering van producten (mengmachines). Er is immers geen sprake van een onafhankelijke en zuivere adviesopdracht. “

In de basis is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedoeld voor de adviserende beroepen. Logische voorbeelden hiervan zijn de advocaat, notaris, makelaar, assurantietussenpersoon, belastingadviseur, administratiekantoor, accountant, etc.

Daarnaast verzekert Markel ook de technische beroepen waar sprake is van ontwerpwerkzaamheden. Je kunt hierbij denken aan de architect, ingenieur, bouwkundig/technisch tekenaar, grafisch ontwerper, softwareontwikkelaar, etc.

Bij de groep van medisch/gezondheid, denk aan de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, fysiotherapeut, psycholoog, pedagoog, etc. ligt het misschien voor de hand om te denken dat zij niet een echt adviserend beroep hebben alhoewel zij hun cliënten natuurlijk wel van advies voorzien.

Verwachten jullie dat een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, betreffende de aansprakelijkheid voor ICT dienstverleners inzake schade door ransomware nog grote gevolgen gaat krijgen voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen?

Link naar uitspraak

Het betreft een uitspraak van 11/2018 en in de uitspraak zien we geen aanleiding om grote gevolgen te verwachten voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Wat is de meerwaarde van het meeverzekeren van directe vermogensschade op een AVB/BAV voor beroepen die werkzaam zijn in de persoonlijke verzorging en/of de (thuis)zorg? (bijv. een schoonheidsspecialiste of een verzorgende IG). Op een AVB is personenschade meestal al meeverzekerd (daaronder valt ook alle gevolgschade die hieruit voorkomt). Ik heb het idee dat er vaak gevraagd wordt om een BAV. Waarbij wij als tussenpersoon dan meteen denken aan het meeverzekeren van directe vermogensschade. Terwijl de verzekerde (of zijn/haar opdrachtgever) dat niet bedoelt. Die willen vaak dat de personenschade en alle daaruit voortvloeiende gevolgschade gedekt wordt. Dat is m.i. al gedekt op de AVB/BAV.

Voor de uitvoerende/verzorgende beroepen heeft Markel geen mogelijkheden om een beroepsaansprakelijkheid verzekering aan te bieden.

“Jouw tweede opmerking kan ik goed volgen met daarbij de kanttekening dat de AVB in de regel een uitsluiting kent voor beroepsfouten en dat zuivere vermogensschade niet gedekt is.” (Vivian Razenberg, Markel)

Ik kan een BAV/AVB via Nedasco bij Markel onderbrengen. Kan ik bij vragen rechtstreeks contact opnemen met Markel, of is het de bedoeling dat de contacten via Nedasco verlopen?

Voor de producten van Markel in volmacht kun je jouw vragen rechtstreeks voorleggen aan Nedasco. Contactgegevens vind je in Nedasco ServiceNet (NSN).

Ik ervaar veel weerstand bij startende ondernemers voor het sluiten van de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Hebben jullie de ultieme tip om toch de ondernemer te laten weten dat dit een belangrijke verzekering is?

Fouten maken is menselijk. Een beroepsfout is ook snel gemaakt. Bijvoorbeeld door schade door een verkeerd of onvolledig advies of een boete door een verkeerd, te laat of onvolledig ingevuld formulier. Maar men kan ook onterecht worden aangesproken. Een beroepsaansprakelijkheid helpt hierbij en biedt daarnaast hulp bij verweer.

Als een schade rechtstreeks bij Markel gemeld moet worden, hoe vind ik dan de weg richting Markel om dit zonder problemen of omwegen te bereiken? Is dit vooraf bekend, wordt dit op voorhand gecommuniceerd richting ons als tussenpersoon?

Je kunt bij een schademelding contact opnemen met onze afdeling schade brand/varia. Contactgegevens zijn te vinden in ons Nedasco ServiceNet (NSN). Zij zorgen dat jouw claim bij Markel terechtkomt. Dit kan ook betekenen dat zij jou rechtsreeks doorverbinden met een medewerker van Markel.

Auteurs

  • Vivian Razenberg

Acceptant Beroepsaansprakelijkheid Markel

  • Arno van Norden

Manager Schadeverzekeringen Nedasco

Lees meer over de auteurs

Redactie

De redactie van Nedasco werkt samen met verschillende specialisten binnen Nedasco. Ons doel? Interessante en leuke content schrijven voor jou!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *