Privacyverklaring

Nedasco hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In deze privacyverklaring leest u hoe wij uw gegevens verwerken, hoe wij daarmee omgaan en wat u van ons mag verwachten.

Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van onze relaties. Voor ons staat het belang van de klant altijd centraal. De door u verstrekte gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor u ze ons hebt gegeven. Dit geldt zowel voor het bewaren als voor het gebruik van deze gegevens.

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars

Wij houden ons aan de geldende regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens. Daarnaast houden wij ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. In de Gedragscode zijn de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) specifiek uitgewerkt voor verzekeraars. Als dochteronderneming van AEGON en gevolmachtigde van diverse verzekeraars geldt deze gedragscode ook voor ons.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Wij delen uw gegevens alleen met anderen als dit nodig is voor onze dienstverlening of als dit verplicht is. Wanneer wij gegevens aan anderen geven, zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Dit leggen wij vast in een overeenkomst. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Websites van anderen

Op de websites van Nedasco vindt u hyperlinks naar andere websites van anderen. Deze privacyverklaring geldt hier niet voor. Nedasco draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid, inhoud van deze websites en de omgang van anderen met uw persoonsgegevens. Lees daarom de privacyverklaring van de website die u bezoekt.

Cookies

Nedasco heeft twee websites. De website www.nedasco.nl is openbaar. De website Nedasco ServiceNet is besloten en bestemd voor klanten. Bij het verzamelen van gegevens maken wij ook gebruik van cookies. Wilt u meer weten over cookies? Lees dan onze cookiebeleid.

Waarvoor gebruikt Nedasco uw persoonsgegevens?

Bij de aanvraag van een verzekering of een financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor:

  • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten,
  • fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen
  • statistische analyses
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Uw gegevens verwerken wij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor onze dienstverlening werken wij samen met diverse andere bedrijven. Het kan voorkomen dat wij persoonsgegevens delen met deze organisaties. In dat geval doen wij dit zorgvuldig en volgens de aanvullende eisen van de geldende wetgeving.

Voor onze eigen marketingdoeleinden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om onze overige producten en diensten bij u onder de aandacht te brengen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld om:

  • kennis te delen in de vorm van nieuwsbrieven, webinars en e-books;
  • te informeren over onze producten en daarvoor aanbiedingen te doen;
  • marktonderzoek te doen zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren of laten aansluiten op uw behoeftes

Wanneer u uw gegevens deelt met ons vragen wij expliciet om toestemming om u te blijven informeren. U kunt zich altijd afmelden voor onze mailings.

Opname van telefoongesprekken

Nedasco kan telefoongesprekken opnemen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden.

Raadpleging databank Stichting CIS

Met het oog op een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem) in Den Haag. CIS heeft als doel om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie hiervoor www.stichtingcis.nl.

Bijzondere persoonsgegevens

Soms hebben wij bijzondere persoonsgegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gezondheidsgegevens die wij nodig hebben om de aanvraag van een financiële dienst of product te kunnen beoordelen. Als wij ook gegevens van een arts nodig hebben dan vragen wij altijd eerst uw toestemming. Wij geven dan bij u aan waarom wij deze informatie nodig hebben en om welke gegevens het gaat. Bij sommige aanvragen vragen wij naar een eventueel strafrechtelijk verleden In dat geval vragen wij alleen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren alleen gegevens die wij echt nodig hebben en niet langer dan nodig. Hoe lang wij persoonsgegevens mogen bewaren, hangt af van het doel waarvoor ze zijn verzameld en worden verwerkt. Persoonsgegevens die nodig zijn voor een offerte bewaren wij 6 maanden. Gegevens die nodig zijn voor een verzekering bewaren wij tussen 5 en 10 jaar na het beëindiging van de verzekeringsovereenkomst. Soms zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Wij houden ons dan aan de wettelijke bewaartermijn. Wij mogen persoonsgegevens wel langer anoniem bewaren voor historische, statistische of wetenschappelijke doelen. Wij nemen dan maatregelen om ervoor te zorgen dat wij ze alleen voor deze specifieke doelen gebruiken volgens de wettelijke vereisten.

Uw rechten

Nedasco werkt samen met meer dan 1.300 financieel adviseurs. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor onze marketingactiviteiten zonder uw toestemming maar kunnen de financieel adviseurs wel ondersteunen bij hun commerciële activiteiten. Als u niet wilt dat wij persoonsgegevens verwerken voor marketingactiviteiten, kunt u dat aangeven bij uw financieel adviseur. Zij kunnen ervoor zorgen dat u hiervoor niet meer wordt benaderd.

Inzien, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Wilt u weten of alle persoonsgegevens die wij van u hebben ook juist zijn of u wilt deze laten aanpassen of verwijderen? Dan kunt u daar navraag naar doen. Stuur uw verzoek per mail of per post en voeg daarbij een kopie van uw legitimatiebewijs (zoals een paspoort of rijbewijs) naar onze functionaris voor gegevensbescherming. Maak in de kopie uw pasfoto en het burgerservicenummer (BSN) zwart, om uw privacy te beschermen. Onze Functionaris voor Gegevensbescherming reageert zo snel mogelijk op uw verzoek, in ieder geval binnen een maand. Dit verzoek kunt u sturen naar postbus 59, 3800 AB Amersfoort of via de e-mail naar gegevensbescherming@nedasco.nl.

Heeft u vragen of klachten?

Wilt u meer weten over uw rechten of over hoe wij omgaan met uw privacy? Of heeft u andere vragen over uw privacy? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via gegevensbescherming@nedasco.nl. Per post mag natuurlijk ook. Ons adres is Postbus 59, 3800 AB Amersfoort. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat wij uw rechten hebben geschonden.

Wijzigingen

Nedasco heeft het recht om deze privacyverklaring zonder voorgaande aankondiging te wijzigen en/of te verwijderen. Dit privacybeleid is op 1 juni 2018 voor het laatst aangepast.