Privacy

Wij van Nedasco gaan zorgvuldig om met de privacy van onze relaties, want voor Nedasco staat het belang van de klant altijd centraal. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze ons hebt gegeven. Dit geldt zowel voor de wijze van archivering als voor het gebruik van deze gegevens. Nedasco houdt zich dan ook aan de geldende regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens zoals in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beschreven staat. Daarnaast houden wij ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In de Gedragscode zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. Als dochteronderneming van AEGON en gevolmachtigde van diverse verzekeraars geldt deze gedragscode ook voor ons.

De verwerking van persoonsgegevens van Nedasco is gemeld aan het college bescherming persoonsgegevens. Wij staan ingeschreven bij autoriteit persoonsgegevens onder meldingsnummer 1160957.

Internetsites van derden

Op de internetsites van Nedasco vindt u hyperlinks naar andere websites van derden. Deze pagina is daarop niet van toepassing. Nedasco draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacystatement van de site die u bezoekt.

Cookies

Nedasco heeft 2 websites. De website www.nedasco.nl is openbaar. De website Nedasco ServiceNet is besloten en bestemd voor klanten. Meer informatie leest u in ons cookiebeleid.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Bij de aanvraag van een verzekering of een financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uiteraard worden gegevens verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Nedasco werkt bij de uitvoering van haar dienstverlening samen met diverse andere bedrijven. In dat kader kan het voorkomen dat Nedasco persoonsgegevens verstrekt aan deze ondernemingen. Nedasco doet dit zorgvuldig en met inachtneming van de aanvullende vereisten van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Opname van telefoongesprekken

Nedasco kan telefoongesprekken opnemen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden.

Raadpleging databank Stichting CIS

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij tevens uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Den Haag. De doelstelling van de voor verzekeraars opgerichte Stichting Centraal Informatie Systeem is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie hiervoor www.stichtingcis.nl.

Bijzondere persoonsgegevens

Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende de gezondheid bij de aanvraag van sommige financiële diensten. Als wij daarnaast gegevens van een arts nodig hebben, dan zal altijd eerst uw toestemming worden gevraagd. Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft.

Een ander voorbeeld betreft strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kan worden gevraagd naar het eventuele strafrechtelijke verleden. Indien van toepassing zullen alleen wij vragen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiële dienst.

Uw rechten

Nedasco werkt samen met meer dan 1.300 financieel adviseurs. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor onze marketingactiviteiten maar kunnen het intermediair wel ondersteunen bij hun commerciële activiteiten. Als u niet wilt dat er persoonsgegevens worden verwerkt voor marketingactiviteiten, kunt u dat aangeven bij uw financieel adviseur. Zij kunnen ervoor zorgen dat u hiervoor niet meer wordt benaderd.

Inzage en wijziging

Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt bij ons navraag doen door een schriftelijk verzoek, onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs, te sturen naar uw tussenpersoon. Als er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen.

Wijzigingen

Nedasco heeft het recht om deze privacybepaling zonder voorgaande aankondiging te wijzigen en/of te verwijderen.