Inkomen

Regeling compensatie transitievergoeding: dit moet je weten!

Joost Keijer
Senior Consultant Zorg & Inkomen

Werknemer De Wit is gedurende twee jaar ziek. Zijn werkgever, De Groot Incasso, heeft gedurende deze periode zijn loon doorbetaald. Een behoorlijke kostenpost voor de werkgever, als we er vanuit gaan dat een zieke werknemer de werkgever gemiddeld genomen € 250,- per dag kost. Na twee jaar wil De Groot Incasso afscheid nemen van De Wit. Naast de financiële verplichtingen die De Groot Incasso heeft gehad de afgelopen twee jaar (o.a. loondoorbetalingskosten en reïntegratiekosten), moet hij De Wit een transitievergoeding betalen.

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (hierna Wwz) op 1 juli 2015 wordt bovenstaande voorbeeld als onredelijk financieel belastend ervaren door werkgevers in Nederland. De politiek heeft dit ingezien en een nieuwe wet aangenomen die in een regeling is uitgewerkt: regeling compensatie transitievergoeding.

In deze blog leg ik je kort en bondig uit wat de regeling compensatie transitievergoeding inhoudt en wat de aandachtspunten zijn.

Wanneer moet de werkgever transitievergoeding betalen?

De transitievergoeding is in het leven geroepen bij de invoering van de Wwz. Een werkgever is een transitievergoeding verschuldigd als:

de arbeidsovereenkomst minimaal 24 maanden heeft geduurd. En de arbeidsovereenkomst:

 • door de werkgever is opgezegd;
 • door de werkgever is ontbonden;
 • na een einde van rechtswege op initiatief van de werkgever niet wordt voortgezet.

De arbeidsovereenkomst als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever:

 • door de werknemer is opgezegd;
 • op verzoek van de werknemer is ontbonden;
 • na een einde van rechtswege op initiatief van de werkgever niet wordt voortgezet.

Slapende dienstverbanden

De werkgever ervaart een grote financiële lastendruk. Dit heeft er voor gezorgd dat werkgevers op grote schaal de arbeidsovereenkomst van langdurig arbeidsongeschikte werknemers na 104 weken niet beëindigen, maar slapend houden. Gevolg is dat de arbeidsovereenkomst in stand blijft, maar de werkgever geen loon meer hoeft te betalen. De loondoorbetalingsverplichting van 104 weken is immers voorbij én de werkgever hoeft op deze manier geen transitievergoeding te betalen. Gevolg is natuurlijk ook dat de werknemer niet de vergoeding krijgt waar hij wettelijk gezien recht op zou hebben als zijn arbeidsovereenkomst eindigt.

Download hier het e-book 'Nieuwe kansen voor inkomensadviseurs'

In dit e-book vind je een aantal tips hoe deze bredere advisering van de werkgever eruit kan zien en welke aspecten je in jouw advisering kunt betrekken.

Download het e-book

Wanneer heeft de werkgever recht op compensatie?

Deze ontstane situatie van slapende dienstverbanden is onwenselijk. De regeling compensatie transitievergoeding moet een uitkomst bieden. Werkgevers die een transitievergoeding hebben betaald aan werknemers, die als gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid uit dienst treden, hebben recht op deze compensatie. Let er wel op dat de hoogte van de compensatie zal worden berekend vanaf de eerste dag nadat de werknemer 104 weken arbeidsongeschikt is. De transitievergoeding die de werkgever aan de werknemer verschuldigd is over de periode dat een dienstverband slapend doorloopt zal niet worden gecompenseerd.

De aanvraagprocedure

De regeling treedt per 1 april 2020 in werking en heeft een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. De aanvraag voor compensatie voor die gevallen moeten uiterlijk op 30 september 2020 bij het UWV zijn ingediend. De ‘nieuwe gevallen’ moeten binnen 6 maanden worden ingediend. Nadat de volledige transitievergoeding aan de werknemer is voldaan. Het UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering van de compensatieregeling. Zij zullen beoordelen of er recht op compensatie bestaat en wat de hoogte ervan is. De aanvraag die de werkgever bij het UWV indient, moet worden voorzien van onderbouwende documenten. Deze documenten moeten in ieder geval:

 • aantonen dat het dienstverband is beëindigd en de reden daarvan;
 • de berekening van de transitievergoeding bevatten;
 • aantonen dat de transitievergoeding ook daadwerkelijk is betaald aan de werknemer.

Voorlichtingscampagne

Het ministerie van SoZaWe zal samen met het UWV een voorlichtingscampagne voor werkgevers starten. Hiermee wordt de compensatieregeling onder de aandacht gebracht. Dit heeft minister Koolmees in februari 2019 aangekondigd. Het hoe en wat omtrent deze voorlichtingscampagne wordt nog uitgewerkt.

Wat is mijn rol als adviseur?

Je bent van betekenis voor de werkgevers in je portefeuille. Jouw rol als adviseur kun je als volgt invullen:

 • Je informeert de werkgevers in je portefeuille over de inhoud van de regeling compensatie transitievergoeding.
 • Je brengt in kaart of de ondernemers in je portefeuille in aanmerking komen voor de regeling compensatie transitievergoeding. Dit kunnen ondernemers zijn met personeel of waarvan je weet dat er een situatie is geweest met een langdurig zieke werknemer.
 • Je beoordeelt samen met de werkgever of het dossier alle documenten bevat om de aanvraag in te dienen.
 • Eventueel begeleid je een aanvraag voor een compensatie transitievergoeding.

Vragen?

Wilt je meer weten over de compensatieregeling transitievergoeding? Neem dan contact op met jouw klantteam.

Meld je aan voor onze Inkomen nieuwsbrief!

Wekelijks op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de Inkomen branche? Meld je dan aan voor onze Nieuwsupdate Inkomen.

Aanmelden

Joost Keijer

Joost Keijer is Senior Consultant Zorg & Inkomen bij Nedasco. Je kan op zijn expertise rekenen op het gebied van sociale zekerheid. Hij ziet het als zijn uitdaging om adviseurs te laten excelleren in hun inkomensadvies.

Laat een reactie achter