Inkomen

Wanneer is een werkgever geschikt als eigenrisicodrager voor de WGA?

Joost Keijer
Senior Consultant Zorg & Inkomen

Er zijn meerdere factoren die bepalen of een werkgever geschikt is als eigenrisicodrager voor de WGA. Waar let je op als je daarover wilt adviseren?

Inmiddels is de WGA-vast en WGA-flex enige jaren samengevoegd en is er door verzekeraars genoeg ervaring opgedaan op het gebied van WGA advies en verzekeringen. Hierdoor is er een beter beeld ontstaan voor welke doelgroep het eigenrisicodragerschap (ERD) voor de WGA loont. Jij kan daardoor beter focussen op de werkgever voor wie dit interessant is.

Effect dienstverlening bij werkgever

Vooral voor grote en middelgrote werkgevers is het samenwerken met de dienstverleners van de verzekeraar om de WGA instroom te beperken en de uitstroom te verhogen, effectief gebleken. Bij deze groep werkgevers is het directe financiële effect van actieve begeleiding vanuit de private markt groter.

Bij kleine werkgevers zijn de sectorgegevens van belang en is er geen direct financieel effect voor de werkgever. Wel worden werknemers actiever begeleid bij arbeidsongeschiktheid door de dienstverleners van verzekeraars. Daarnaast heeft dit ook een indirect effect. Wanneer de WGA instroom bij kleine werkgevers daalt, heeft dit invloed op de sector. Als de sector het beter doet, heeft dit weer invloed op de sectorpremies voor kleine werkgevers

Doelgericht WGA ERD advies geven

Een keuze voor het eigen risicodragerschap kan je het best voor minimaal 3 jaar in kaart brengen voor een werkgever. Dit heeft te maken met de contractstermijnen bij verzekeraars en aan de andere kant de duiventilregeling bij het UWV.

Een deel van de doelgroep is al verzekerd en gaat dit niet opnieuw overwegen. Als duidelijk is wie dat zijn, ontstaat er ruimte om je te richten op de werkgevers die wél (opnieuw) voor deze keuze staan.

Download hier het e-book ‘Meer succes als inkomensadviseur’

In dit e-book vind je een aantal tips hoe deze bredere advisering van de werkgever eruit kan zien en welke aspecten je in jouw advisering kunt betrekken.

Download het e-book

Welke factoren bepalen of een werkgever geschikt is als eigenrisicodrager?

Er zijn meerdere factoren die bepalend zijn of een werkgever geschikt is als eigenrisicodrager voor de WGA. Hieronder een aantal van deze factoren:

1. De grootte qua loonsom en aantal werknemers

De situatie van 2 jaar geleden is hierin leidend. In 2022 zijn dit de loongrenzen:

  • Kleine werkgevers: op €882.500,-
  • Middelgrote werkgevers: tussen de €882.500 en €3.530.000,-
  • Grote werkgevers: op €3.530.000 of hoger.

Als een werkgever in de categorie “kleine werkgever” wordt ingedeeld is het qua premie vaak voordeliger om via het UWV verzekerd te zijn.

Voor middelgrote werkgevers is het belangrijk om te onderzoeken welk deel van de WGA-lasten individueel- en welk deel op basis van de sector wordt toegerekend aan de werkgever. Deze lasten is één van de belangrijkste motivaties voor werkgevers om eigenrisicodrager te worden. Uit ervaring is gebleken dat met name de middelgrote- en grote werkgevers die WGA-lasten individueel toegerekend krijgen een keuze overwegen om eigenrisicodrager te worden. Zij kunnen direct besparen op hun lasten.

2. Hoe heeft de werkgever zijn beleid omtrent verzuimbegeleiding ingericht?

Kan de werkgever zo zijn werk(plekken) inrichten dat hij zich ook kan bezighouden met het begeleiden van langdurig zieke werknemers bij zijn eigen organisatie, of een andere organisatie? Biedt de werkgever voldoende opleidingsmogelijkheden om een werknemer flexibel inzetbaar te laten zijn? Ga met de werkgever het gesprek aan inzake de dienstverlening vanuit de private markt ten opzichte van het publieke bestel en wat dit betekent voor de eventuele WIA begeleiding van zijn werknemers.

3. De historische schadelast bij een werkgever

De schadelast is terug te vinden op de WHK beschikking die een werkgever jaarlijks ontvangt van de belastingdienst.

4. Het aantal WGA- en IVA instromers

WGA schadelast wordt maximaal 10 jaar toegerekend aan de werkgever. Aan de hand van WIA beschikkingen van het UWV kan worden gecontroleerd of alles in kaart is gebracht. De WHK beschikking van de belastingdienst waar de individuele WGA schadelast is aangegeven is niet altijd juist, hiervoor is een controle belangrijk.

5. De huidige en historische verzuiminformatie
Hoe is het verzuimcijfer bij een werkgever opgebouwd? Hoe vaak meldt een werknemer zich gemiddeld ziek per jaar? Dit zijn indicatoren dat er een risico is op WIA-instroom.

6. De huidige situatie van een werkgever

Hoe ziet het werknemersbestand eruit? Wat doet de werkgever aan het verzuimbeleid binnen een organisatie?

Wat is mijn rol als adviseur?

  1. Achterhaal bovenstaande informatie samen met de werkgever.
  2. Bereken de publieke en private premie over meerdere jaren en vergelijk deze. De publieke premie bereken je zelf, hier. De private premie berekenen verzekeraars en serviceproviders aan de hand van het Adfiz formulier.
  3. Maak een berekening van de staartlasten die de werkgever achter kan laten bij het UWV. De staartlasten zijn de huidige individueel toe te rekenen WGA lasten en de zieke werknemers die naar verwachting nog in de WGA zullen stromen. Hierbij is het van belang dat gekeken wordt naar de 1e ziektedag, ligt dit vóór de uittreed-datum bij het UWV? Dan valt dit onder de staartlasten.
  4. Maak een prognose van de kosten voor de werkgever als hij eigenrisicodrager wordt of teruggaat naar het UWV. Laat hierbij zien wat het betekent als hij samen met de verzekeraar en dienstverlening grip & regie gaat voeren op zijn eigen WIA instroom.

Vragen?

Wil je meer weten over het eigen risicodragerschap voor de WGA ERD? Neem dan contact op met jouw klantteam.

Joost Keijer

Joost Keijer is Senior Consultant Zorg & Inkomen bij Nedasco. Je kan op zijn expertise rekenen op het gebied van sociale zekerheid. Hij ziet het als zijn uitdaging om adviseurs te laten excelleren in hun inkomensadvies.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *