MKB verzuim-ontzorg-verzekering en WGA-erd: Veelgestelde vragen beantwoord

Joost Keijer
Senior Consultant Zorg & Inkomen
Mark Kreikamp
Consultant Zorg & Inkomen

Veelgestelde vragen

Op 18 juni hebben wij de webinar ‘MKB verzuim-ontzorg-verzekering en WGA-erd: noodzakelijk kwaad of grote kans?’ gegeven. De veelgestelde vragen en antwoorden lees je terug op deze pagina.

Webinar terugkijken

Ik vraag me af of er echt verschillen zijn tussen het oude verzuimproduct en de verzuim-ontzorg-polis. Hoe zien jullie dit?

Ja, er zijn een aantal zaken echt anders.

  • Door de centrale rol van de casemanager zal er meer duidelijkheid komen in het re-intratietraject.
  • Er is altijd een poortwachtersgarantie van toepassing in het product dat de werkgever sluit. De werkgever zal zelf niet meer opdraaien voor een eventueel sanctiejaar.
  • Met één premie zal de werkgever voor ontzorging betalen. Geen aanvullende facturen vanuit de verzekeraar, arbodienst of andere specialisten.
  • Een premiestabiliteit waarbij een staffelfunctie (bij X verzuim wordt premie Y) wordt ingebracht. De branchecijfers zullen hierin van grotere invloed zijn dan het eigen verzuim (afhankelijk van grootte van de werkgever).

Dit zijn de grootste wijzigingen met betrekking tot de huidige verzuimverzekeringen. Dit staat nog los van dat de verzuim-ontzorg-verzekering pas echt sterk wordt met aanvullende dienstverlening met betrekking tot risicomanagement, preventie en/of een totale 30-jaarspropositie.

Er is eerst gesproken over loondoorbetaling van twee naar een jaar. Is dit volledig van de baan denken jullie?

Na diverse berekeningen en geluiden vanuit de markt is dit plan (voor nu) van de baan. Allereerst zou het 2e jaar gefinancieerd worden door een premie die de werkgever aan het UWV moet betalen (een soort sector premie). Dit zou dus gewoon weer door de werkgever met een aanvullende premie gefinancieerd worden. Daarnaast zou de uitvoering bij het UWV, die al met capaciteitsproblemen zitten, komen te liggen. Ook dit was niet wenselijk gezien de huidige kwaliteit die wordt geboden.

Wij zijn wel van mening dat wanneer de verzuim-ontzorg-verzekering niet door de markt omarmd wordt, een dergelijk plan opnieuw uitgewerkt kan worden waardoor ons sociale zekerheidsstelsel verandert.

Waarom zou een kleine werkgever nog ER-drager worden nu de re-integratie kosten volledig worden vergoed in het nieuwe verzuimproduct?

Er zit een groot verschil in de kwaliteit van dienstverlening tussen verzekeraars en het UWV. Ook na de eerste twee ziektejaren blijft de verzekeraar een actieve houding tonen richting de werknemer en werkgever in zijn of haar herstel. Met name voor de werknemer heeft dit grote voordelen. Een verzekeraar kan door actieve begeleiding in de eerste WGA-periode (jaar 3 t/m 6) wellicht nog nieuwe benutbare mogelijkheden voor de werknemer inrichten. Hierdoor blijf je uit het financiële aspect, maar ga je naar het dienstverleningsaspect kijken en adviseren.

Zit in de verzuim-ontzorg-verzekering ook het risico dat de werkgever na 2 jaar ziekte geen ontslagvergunning krijgt? Bijvoorbeeld doordat het dossier (Wet verbetering poortwachter) niet sluitend / op orde is? Hoe is dat dan ingevuld?

In het convenant wordt hier niet over gesproken, maar het is onwaarschijnlijk dat de regels rondom ontslag na 2 jaar ziekte zullen wijzigen. Deze regels zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek 7. De Wet arbeidsmarkt in balans geeft wel aanvulling op de ontslagvergunning (middels de cumulatiegrond). Wij gaan ervan uit dat dit dus niet anders wordt ingevuld en/of zal wijzigen.

Gaat een werkgever die nu eigenrisicodrager is, na 3 jaar automatisch over naar het UWV als men niets doet?

Nee, als de verzekeraar een verlengingsvoorstel afgeeft dan maakt de werkgever (in de meeste gevallen) hier automatisch gebruik van als hij niets doet.

Het zou ook kunnen zijn dat de verzekeraar een bericht doet géén verlengingsvoorstel af te geven en de verzekering te beëindigen. De garantieverklaring wordt ingetrokken. In dat geval keert de werkgever wél terug naar het UWV.

Let wel altijd op als er een fusie of overname op komst is, hiervoor gelden andere regels dan bij de belastingdienst.

Ons kantoor adviseert met name kleine werkgevers. Financieel gezien zijn de UWV-premie's veelal scherper en een hogere WGA-instroom merk je niet omdat de premie afhankelijk van de sector is. Is het niet altijd handiger om bij UWV te blijven voor kleinere werkgevers?

Er is een groot verschil in de kwaliteit van dienstverlening tussen verzekeraars en het UWV. Ook na de eerste twee ziektejaren blijft de verzekeraar een actieve houding tonen richting de werknemer en werkgever in zijn of haar herstel. Met name voor de werknemer heeft dit grote voordelen. Een verzekeraar kan door actieve begeleiding in de eerste WGA-periode (jaar 3 t/m 6) wellicht nog nieuwe benutbare mogelijkheden voor de werknemer inrichten.

Vanaf welk moment bij ziekte gaat de WGA ERD dienst zich bemoeien met beperken van instroom? In de eerste paar weken van ziekte , of pas bij ca. 42 weken?

De casemanagers en specialisten starten uiterlijk in week 6 van het verzuim, of eerder, wanneer de arbodienst óf werkgever aangeeft dat er sprake is van dreigend langdurig verzuim. De arbodienstverleners starten met de begeleiding van de werknemer op de dag van de ziekmelding.

Hoort de premiekorting van de overheid ook niet bij de belangrijkste punten van de mkb ontzorg-polis?

Deze maatregel staat los van het convenant (en de MKB verzuim-ontzorg-verzekering). In 2021 krijgen werkgevers premiekorting. Naar verwachting is dit maximaal €1.200 per werkgever. In totaal is hiervoor €450 miljoen beschikbaar.

Dit geldt overigens voor iedere werkgever. Groot én klein.

Hoe verwachten jullie dat verzekeraars omgaan met oversluiten van huidige producten naar de MKB verzuim-ontzorg-verzekering? Per contractvervaldatum of tussentijds ook?

Dit is lastig te beantwoorden. Maar de verwachting is dat verzekeraars hier soepel mee om zullen gaan. Het is wel belangrijk om dan te kijken welke afspraken verzekeraars hebben met hun arbodiensten en gekoppelde dienstverleners. Als deze partijen niet meewerken aan de tussentijdse omzetting, kan dit tot problemen gaan leiden. Dit zal de komende maanden duidelijker worden, verwachten wij.

Zou de verzuim-ontzorg-verzekering blanco acceptatie kennen of wordt er gekeken naar de verzuimcijfers van de onderneming?

Blanco acceptatie zal niet gebeuren als je van verzekeraar switcht. Als je bij een verzekeraar switcht van een conventioneel product naar de MKB verzuim-ontzorg-verzekering verwachten wij wel standaard acceptatie (zonder aanvullende vragen).

De casemanager moet een onafhankelijke rol hebben, maar wordt toegewezen door de maatschappij? Of gaat deze loskomen van arbo- en maatschappij?

De casemanager mag in dienst zijn van het re-integratiebedrijf van de verzekeraar, of de re-integratieafdeling. Zo is dit aangegeven in de werkwijzer. Daarbij is ook heel duidelijk aangegeven dat de casemanager een actieve regierol pakt als procesregisseur, maar als onafhankelijke professional geen belangenbehartiger is van één van de partijen en ook geen vertrouwensrelatie heeft met één van de partijen. De strikte gescheidenheid wordt hier dus aangegeven. Voordat de propositie een stempel krijgt van “verzuim-ontzorg-verzekering” wordt hier door een onafhankelijke partij onderzoek naar gedaan.

Welke regels gelden er voor de nieuwe Poortwachtergarantie? Wat als de werkgever onvoldoende inzet heeft getoond?

Conform het convenant mag de verzekeraar hiervoor eigen richtlijnen kiezen. Uiteindelijk zal de casemanager erop moeten toezien dat alle betrokken partijen voldoende inzet tonen. Ik kan mij voorstellen dat vanwege de onafhankelijkheid van de casemanager hij of zij dus het oordeel geeft voor wie het sanctiejaar voor rekening komt. Verzekeraars zullen zeker niet het sanctiejaar zomaar gaan betalen, als de werkgever niet meewerkt aan de re-integratie.

Welke oorzaken zijn er aan te wijzen voor de sancties in de afgelopen jaren? Waarom hebben werkgevers de sanctie gekregen?

Oorzaak werkgever versus werknemer, versus Arbodienst en welke tekortkomingen door de werkgevers zijn aan te wijzen. (statistieken)
85% van de tekortkomingen in de re-integratie betreft het niet, te laat of verkeerd oppakken van de re-integratie door de werkgever. Het te laat of foutief inzetten van re-integratie in het tweede spoor komt relatief vaak voor bij kleine bedrijven. Tekortkomingen van de re-integratie binnen het eigen bedrijf zien we relatief vaak bij grote werkgevers. Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de bijlage Toetsing van het re-integratieverslag (RIV).

Hoe gaan jullie straks een goed vergelijk tussen al die verzekeraars maken?

Het minimum is bekend, maar de franjes niet.
Wij zijn nu aan het onderzoeken wat hierin mogelijk is. Wij zullen niet één op één de maatschappijproducten in volmacht aanbieden, maar een eigen propositie lanceren met een eigen schil van dienstverlening (in volmacht). Wij zijn intern aan het kijken welke opties wij kunnen bieden voor een marktvergelijking.

De premie zal mogelijk stijgen, maar de werkgevers worden toch ook vanuit de overheid gecompenseerd?

Deze maatregel staat los van het convenant (en de MKB verzuim-ontzorg-verzekering). In 2021 krijgen werkgevers premiekorting. Naar verwachting is dit maximaal €1.200 per werkgever. In totalal is hiervoor €450 miljoen beschikbaar.

Dit geldt overigens voor iedere werkgever. Groot én klein.

Is de verzuim-ontzorg-verzekering de nekslag voor de betrokken regionale Arbodiensten die vaak kwalitatief beter en meer betrokken werk leveren?

Dat lijkt ons niet. Het is zeer onwaarschijnlijk dat alle conventionele polissen (met gekoppelde regionale dienstverlening) beëindigd gaan worden. De markt voor de regionale arbodiensten kan wel lastiger worden, aangezien het niet de verwachting is dat verzekeraars met het MKB verzuim-ontzorg-product met deze diensten zullen gaan werken. De verzekeraars zullen voor één arbodienst kiezen. Uiteraard is het voor werkgevers nog steeds mogelijk om de huidige conventionele en stop loss dekkingen te sluiten bij verzekeraars met daarbij een (eigen) regionale arbodienst. Ook de mogelijkheid om verzuim niet te verzekeren blijft natuurlijk mogelijk, dan kun je uiteraard ook kiezen voor een eigen arbodienst.

Is de werkwijzer casemanager al beschikbaar?

Nee, alleen de conceptversie is beschikbaar. De defiitieve versie wordt uiterlijk 28 juni gepubliceerd.

Waar vind ik de werkwijzer casemanagement?

Deze is nog niet publiek beschikbaar, maar wordt uiterlijk 28 juni gepubliceerd.

Wat wordt het nieuwe premieniveau t.o.v. van huidige premieniveau?

Dat is nog niet bekend, maar het zal naar verwachting hoger worden.

Jullie komen met een eigen product. Hoe gaan jullie dan producten van verzekeraars neerzetten?

Ik kan me voorstellen dat jullie focus meer ligt op jullie eigen product.
Wij zullen ons product zo scherp en goed mogelijk willen neerzetten om de beste inkomenspropositie van de markt aan te bieden. Daarnaast willen wij als serviceprovider ook de bijkomende voordelen van gemak bieden voor ons intermediair. We kunnen hier op dit moment nog niet heel veel over delen, maar zullen dat uiteraard zo spoedig mogelijk doen.

Hoe wordt omgegaan met bestaande verzuimcontracten en contractstermijnen?

Mag een relatie niet alleen kiezen voor omzetting naar ontzorgverzekering bij bestaande risicodrager, maar ook dekking elders afsluiten? Zo niet, komt er dan een inloopdekking?
Wij zullen alle werkgevers een aanbieding gaan doen, ondanks de contractvervaldatum. Wanneer een werkgever binnen de risicodrager overstapt naar de verzuim-ontzorg-verzekering gaan wij ervanuit dat de dekking overgaat naar de verzuim-ontzorg-verzekering en er dus inderdaad een soort van inloopdekking is. Wanneer er wordt overgestapt naar een andere risicodrager zal dit niet het geval zijn en heeft de werkgever een uitloopdekking op zijn conventionele dekking. Dit is echter nog niet zeker en afhankelijk van de invulling van verzekeraars.

Kun je als zelfstandig casemanager regie op verzuim (RSC) worden (verplicht) ingeschakeld bij de ontzorgverzekering?

Vanwege de centrale rol van de casemanager en de nauwe samenwerking die er moet komen tussen de werkgever, werknemer, arbodienst en verzekeraar, verwachten wij niet dat de aanbieders van de verzuim-ontzorg-verzekering zelfstandig casemanagers zullen inzetten, maar hier ook één bureau voor inschakelen.

Per wanneer zijn de premies bekend van de ontzorgverzekering?

Uiterlijk per 1-1-2020, maar naar verwachting zal dit november of december 2019 zijn.

Hoe gaan gekoppelde huidige arbodiensten om als er straks een nieuwe arbodienst opkomt? Hoe dan met opzeggen?

In een statement hebben de gezamenlijke arbodiensten laten weten niet soepeler om te zullen gaan met opzeggingen, ondanks de verzuim-ontzorg-verzekering. De opzegtermijn blijft gelden. Het zou wel kunnen dat verzekeraars hier een creatieve oplossing voor bedenken, zoals we dat nu ook vaak zien, bij gekoppelde dienstverlening.

Ik zou het fijn vinden dat als de ontzorgverzekering definitief is, dat er dan een filmpje beschikbaar komt, die ik aan de relaties kan doen toekomen. Uiteraard mag dit dan niet te lang zijn, maar kort en duidelijk zijn.

Dit bespreken we met onze afdeling Marketing. Goed idee!

Zullen er ook vergoedingen worden opgenomen op het gebied van Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit in de ontzorg-verzekering?

Dit is nog niet zeker, maar het zou zeker van toegevoegde waarde zijn. Vanuit Nedasco geloven wij in preventie, ook bij dit product.

Zal er een verplichte winkelnering gelden omtrent de arbodienstverlening? Of wie zijn de prefered suppliers?

Ja. Dit is noodzakelijk denken wij om de werkgevers écht te ontzorgen.

Waarom wordt er geen aandacht besteed aan preventie (actuele RI&E, goed verzuim-en reintegrateprotocol etc.) in het nieuwe verzuimproduct?

Dit product is als alternatief voor de verkorting van de loondoorbetaling ingevoerd. De politiek heeft zich niet uitgelaten over preventiezaken, maar laat hier vrije ruimte voor de verzekeraars. Dit zullen de unieke kenmerken worden van verzekeraars verwachten wij. Wij denken dat verzekeraars wel iets gaan doen met preventie dus.

Hoe gaat Nedasco de extra dienstverlening betaalbaar houden?

Dat is op dit moment lastig te beantwoorden aangezien we nog geen duidelijkheid hebben over de premiestelling. Wij gaan in ieder geval de processen zo efficiënt mogelijk inrinchten. De dienstverlening moet hoe dan ook van kwalititatief hoog niveau zijn om zo de claims zoveel mogelijk te beperken. Als de schadelast beperkt blijft, kunnen we scherpe premies (blijven) bieden.

Blijft er vrije keuze in samenwerking met arbodiensten?

In de MKB verzuim-ontzorg-verzekering zal dat niet het geval zijn.

Wie gaat regie voeren? Adviseur? Casemanager? Be Suitable? Nedasco?

Be Suitable wordt de procesregisseur in het re-integratietraject.

Vragen?

Wil je meer weten over MKB verzuim-ontzorg-verzekering en WGA-erd? Neem dan contact op met onze afdeling Commercieel Beheer via 033 – 46 70 862.

Joost Keijer

Joost Keijer is Senior Consultant Zorg & Inkomen bij Nedasco. Je kan op zijn expertise rekenen op het gebied van sociale zekerheid. Hij ziet het als zijn uitdaging om adviseurs te laten excelleren in hun inkomensadvies.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *