Webinar AVB: wat kan ik ermee?

Vraag & antwoord

Op deze pagina staan alle vragen die zijn gesteld tijdens het webinar AVB: wat kan ik ermee?

Vragen: beantwoord tijdens het webinar

Wat zijn voorbeelden van aansprakelijkheid voor schade uit een rechtmatige daad?

Schade kan veroorzaakt worden vanuit een rechtmatige daad. Bijvoorbeeld een reddingsactie. Hier is dus geen sprake van verwijtbaar handelen, maar ben je toch aansprakelijk.

Kan je een voorbeeld geven van een gedekt risico op de milieuaansprakelijkheid?

De dekking onder rubriek milieuaansprakelijkheid is zeer beperkt. Het moet gaan om een plotselinge onvoorziene milieuverontreiniging door een geleverde zaak. Dus niet langzaam inwerkend. Daarnaast moet het leveren niet gepaard gaan met montage of installatie.

Bijvoorbeeld aan schade door een geleverde zaak zoals lekkende accu of een lekkend vat.

Hoe kun je de juiste hoedanigheid het beste aangeven in de Bedrijventool?

In de bedrijventool wordt de premie bepaald op basis van de bedrijfsactiviteit. Dit is een vrij beknopte omschrijving. Daarom wordt er nader omschreven wat we onder deze activiteiten verstaan. Controleer goed of deze laatste omschrijving aansluit bij de hoedanigheid van het bedrijf.

Bij het berekenen van een premie voor een AVB is het mogelijk om meerdere activiteiten te combineren mits het onder dezelfde branche valt.

Lukt het niet om een passende omschrijving te vinden? Vraag dan een maatwerkofferte aan. Je kan ons natuurlijk ook bellen voor hulp.

Verder kan je ook een toelichting geven in het notitieveld. Je kan documenten toevoegen zoals het ondernemingsplan, statuten e.d. .

Maakt het voor het bepalen van de juiste hoedanigheid uit of het bedrijf een webshop heeft?

De meeste winkels hebben tegenwoordig een webshop. Maar niet elke webshop heeft een winkel. Mocht je in de Bedrijventool kunnen kiezen tussen webshop en winkel, kijk dan of er verschil zit in de dekking.

Voor bezorging wordt er steeds vaker gekozen voor bezorging per elektrische fiets. Is dit meeverzekerd op de AVB?

Dit hangt af welke versie polisvoorwaarden van toepassing is op de AVB.

Schade aan derden door elobikes

Elektrische fietsen zijn motorrijtuigen volgens de definitie van artikel 1 van de WAM. Schade in verband met motorrijtuigen is een standaard uitsluiting op de AVB. De afgelopen twee jaar zie je dat verzekeraars de polisvoorwaarden hier op hebben aangepast. Er is een uitzondering op de uitsluiting voor elektrische fietsen met trapondersteuning met een maximumsnelheid tot 25 km/u. Controleer daarom goed of je AVB de nieuwste voorwaarden heeft.

Schade aan werknemers

Schade aan werknemers tijdens bezorging met een elobike is niet verzekerd op de AVB. Ten eerste omdat dit niet onder artikel 7:658 valt. Het is buiten het werkterrein. Maar bezorging door elobikes is vaak ook uitgesloten op een WEGAM dekking. Dit kan alleen voor maaltijdbezorging zijn. Maar ook voor andere vormen van bezorging waar tijdsdruk geldt.

Hoe kan Ferro schade als gevolg van geleverde diensten zelf beperken?

Om schade als gevolg geleverde diensten te beperken is het voeren van leveringsvoorwaarden belangrijk. De acceptatie-eis is ook belangrijk. Deze moeten legaal en schadebeperkend zijn.

Verder zijn leveringsvoorwaarden in principe afspraken tussen twee contractpartijen. Als een consument een derde is en niet deelneemt in de overeenkomst dan zijn de leveringsvoorwaarden niet van toepassing voor deze derde partij.

Zijn de kosten voor het terugroepen van producten meeverzekerd?

Kosten voor het terugroepen van producten zijn doorgaans niet verzekerd. Hiervoor kan bij grote belangen een recallverzekering een optie zijn.

Je kan via Nedasco een recallverzekering afsluiten bij een aantal provinciale verzekeraars waar wij mee samenwerken. Wij regelen graag een offerte voor je via de Bedrijventool.

Vragen: beantwoord na webinar

Hoe ga je om met uiteenlopende SBI-codes? Door aan te sturen op zwaarste risico's? Zoals hoveniersbedrijf met bloemenwinkel aan huis?

Zijn er meerdere verschillende activiteiten? Kies dan voor de verzekeraar die de optie geeft nevenactiviteiten te specificeren. In onze tooling kan dat snel en eenvoudig bij Nationale Nederlanden.
Ligt de extra activiteit helemaal in het verlengde van de zwaardere hoofdactiviteit volgens de geldende verkeersopvatting? Dan is het vanzelf meeverzekerd. Twijfel je eraan? Overleg dan met ons of vraag maatwerk aan.

Hoe zit het met bestuurdersaansprakelijkheid?

Bestuurdersaansprakelijkheid komt uit de wettelijke aansprakelijkheid. Er moet sprake zijn van een onrechtmatige daad van een bestuurder. Hierdoor wordt de bestuurder in privévermogen aangesproken. Fouten maken als bestuurder is normaal gesproken niet meeverzekerd op de gewone AVB van een bedrijf. Daarom hebben verzekeraars daarvoor een speciale verzekering. Meer informatie? Lees meer op ons extranet of de verzekeringskaarten.

Milieu is meeverzekerd op de AVB. Maar is dit beperkter dan een optionele milieuverzekering?

Op de AVB is inderdaad vaak een dekking voor aansprakelijkheid voor schade aan personen door aantasting van het milieu. Ook ben je meestal verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade aan spullen van anderen. Dit is alleen wanneer de milieuaantasting is veroorzaakt door een geleverd product die niet door jou is geïnstalleerd én wanneer de schade plotseling is ontstaan.

De volgende schades zijn niet meeverzekerd op de AVB:

  • milieuschade aan de bodem
  • het oppervlaktewater of een andere onder- of bovengrondse watergang (bijvoorbeeld bij werkzaamheden op locatie)
  • milieuschade op je eigen locatie is niet verzekerd.

Wil je dit verzekeren? Dan kun je hiervoor een Milieuschadeverzekering (MSV) afsluiten. Daarnaast biedt een milieuschadeverzekering dekking ongeacht of er sprake is van aansprakelijkheid.

Tip: Vergelijk eens wat verzekeringskaarten en voorwaarden van zowel de AVB als Milieuschadeverzekeringen van verschillende maatschappijen.

Is schade door zonnepanelen gedekt onder de MSV?

Deze vraag valt eigenlijk buiten de scope van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Enkele verzekeraars zoals Nationale Nederlanden en a.s.r. hebben sinds kort duidelijkheid gegeven over opruimingskosten voor zonnepanelendeeltjes op hun milieuschadeverzekering. Zie daarvoor de documentatie van Nationale Nederlanden en a.s.r.

Wanneer gedraagt een zzp'er zich als een ondergeschikte?

Over het algemeen kun je stellen dat een zzp’er als ondergeschikte werkt als hij of zij geen eigen zeggenschap heeft over de uit te voeren werkzaamheden en planning. Bijvoorbeeld een zelfstandige die als magazijnmedewerker naast andere orderpickers dezelfde taken uitvoert in het magazijn.

Hoe zit het met werknemers die voor zaken naar de USA / Canada reizen? Zijn die normaal verzekerd voor schade tijdens dienstreizen?

De meeste polisvoorwaarden omschrijven het dekkingsgebied tijdens dienstreizen voor de gehele wereld. Dit geldt dus niet voor het verrichten van werkzaamheden.

Waarom moet het binnen dezelfde branche passen? Iemand kan ook twee verschillende werkzaamheden verrichten?

In de Bedrijventool zijn er mogelijkheden om twee activiteiten te combineren binnen dezelfde branche. Bijvoorbeeld klusjesman en elektricien binnen de branche bouw. Houd er rekening mee dat niet alle maatschappijen in de berekening een premie geven bij een combinatie. Vraag eventueel om een maatwerkofferte.

Hoe gaat Nedasco om met mogelijke strijdigheid tussen de leverings- en polisvoorwaarden?

De polisvoorwaarden gaan voor op leveringsvoorwaarden. Schade in verband met aansprakelijkheid verhogende bedingen zijn niet verzekerd.

Als een medewerker op het werk is en naar huis gaat, wanneer houdt de AVB dekking op en wanneer begint de AVP dekking?

Bij woon/werkverkeer begeef je, je in het verkeer in de hoedanigheid als particulier. Dit is niet in het belang van de werkgever, maar in het belang van de particulier. Dit valt dan ook buiten de reikwijdte van de jurisprudentie op art 7:611 BW.

Waarom wordt de code KVK niet gekoppeld aan een aanvraag in de Bedrijventool?

We besteden hier aandacht aan in onze komende nieuwsbrief. De SBI-code is een hulpmiddel om een match te maken met de omschrijving die verzekeraars gebruiken om de premie te berekenen. Maar soms wijkt de omschrijving af. Om deze reden zal de SBI-code van de KVK niet op de aanvraag verschijnen.

Moet je een RI&E alleen bij werknemers hebben of ook bij zzp'ers?

Een RI&E is verplicht voor ondernemers die werknemers in dienst hebben. Als je geen werknemers in dienst hebt, hoef je geen RI&E te maken. Zie voor meer informatie www.rie.nl.

Wat als Ferro een elektrische vorkheftruck heeft? Valt dit dan onder gemotoriseerd?

Ook een elektrisch aangedreven vorkheftruck is een motorrijtuig. Deze valt daarom onder de uitsluiting motorrijtuigen in de AVB polisvoorwaarden. De AVB biedt dus geen dekking. Er moet voor de vorkheftruck een WA motorrijtuigenverzekering (landmaterieel / werkmaterieel) afgesloten worden.

We sluiten vaak SVW. Sommige verzekeraars kennen deze dekking in de AVB. Heeft Nedasco goede, aanvullende WEGAS dekking?

Nedasco biedt de Schadeverzekering voor Werknemers aan in de Bedrijventool. Daarnaast kan de WEGAM-verzekering van Avéro Achmea afgesloten worden.

Is dit webinar offline te raadplegen?

Zeker! Je kan het webinar op elk moment terugkijken via de terugkijklink. Deze link is naar iedereen gestuurd die zich heeft opgegeven voor het webinar. Niet aangemeld voor het webinar? Je kan de terugkijklink hier aanvragen.

Voorbeeld: Mijn bedrijf maakt gebruik van zzp'ers. Deze zzp'er veroorzaakt schade bij een klant. De klant stelt mijn bedrijf aansprakelijk want wij hebben de overeenkomst met de klant. Voeren jullie verweer en stellen jullie de schade vast? Ook als de zzp'er niet is meeverzekerd?

De vraag biedt te weinig informatie om een sluitend antwoord te geven. Er is een aanneemovereenkomst tussen het bedrijf en de klant dus is er sprake van contractuele aansprakelijkheid. De wet bepaalt dat iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis de schuldenaar (het bedrijf) verplicht de schade van de schuldeiser (de klant) te vergoeden. De wet bepaalt ook dat als de schuldenaar (het bedrijf) bij de uitvoering van zijn verbintenis gebruik maakt van de hulp van andere personen (zzp’ers), hij voor die personen op gelijke wijze aansprakelijk is als voor eigen gedragingen. Voor dekking op de AVB is van belang dat de werkzaamheden binnen de verzekerde hoedanigheid vallen en er geen uitsluiting van toepassing is. Is dat het geval dan wordt de schade in behandeling genomen en eventueel verweer gevoerd.