Dienstenwijzer

Wie zijn wij?

Nedasco is een serviceprovider in schadeverzekeringen voor assurantieadviseurs. Voor een groot aantal verzekeraars treden wij op als gevolmachtigde. Dit betekent dat Nedasco namens hen risico’s accepteert, polissen opmaakt, verzekeringspremies incasseert en schade behandelt. Hierdoor kunnen de meer dan 1.300 met ons samenwerkende assurantietussenpersonen u, als verzekerde , onafhankelijk adviseren en een ruim assortiment van verzekeringen aanbieden.

Nedasco treedt niet op als assurantieadviseur, daarom geeft Nedasco geen advies over de verzekeringen die het beste passen bij u en uw specifieke (gezins)situatie. Dit specialisme laten wij graag over aan uw assurantieadviseur. Uw assurantieadviseur zal voor u bemiddelen bij het tot stand komen van de verzekering en u ondersteunen in de keuze voor het best passend verzekeringsproduct. Wij ondersteunen uw assurantieadviseur op het gebied van assortimentsmogelijkheden en administratie.

Bedrijfsgegevens

Naam: Nedasco B.V.
Kantooradres: Berkenweg 11, 3818 LA Amersfoort
Postadres: Postbus 59, 3800 AB Amersfoort
Telefoon: 033 – 46 70 800
Fax: 033 – 46 70 900
Internet: www.nedasco.nl
KvK-nummer: 20035000
AFM-nummer: 12006531
KiFiD-nummer: 300.0036.56

Welke vergunningen hebben wij?

Als financieel dienstverlener vallen wij onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM houdt toezicht op de financiële markten. Wij hebben vergunningen voor het bemiddelen in schade- en levensverzekeringen. Ook mogen wij optreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde voor schade- en levensverzekeringen.

Hoe worden wij betaald?

Wij worden door verzekeraars betaald voor het werk wat wij voor hen doen. Dit heeft geen invloed op de hoogte van uw premie.  Als de assurantieadviseurs hun werkzaamheden aan Nedasco uitbesteden, staan zij een deel van de beloning aan ons af.

Relatie met verzekeraars en verzekeringsadviseurs

Nedasco is onderdeel van AEGON Nederland. Ondanks dit werken wij volledig zelfstandig en onafhankelijk. Er zijn geen productieverplichtingen afgesproken met verzekeraars of assurantietussenpersonen. Uw assurantieadviseur zal u daarom een onafhankelijk advies kunnen geven over de verzekeringsproducten die hij bij of via ons voor u kan afsluiten.

Privacy

Wij van Nedasco gaan zorgvuldig om met de privacy van onze relaties, want voor Nedasco staat het belang van de klant altijd centraal. Lees meer hierover op onze pagina Privacy.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Bij de aanvraag van een verzekering of een financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uiteraard worden gegevens verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Nedasco werkt bij de uitvoering van haar dienstverlening samen met diverse andere bedrijven. In dat kader kan het voorkomen dat Nedasco persoonsgegevens verstrekt aan deze ondernemingen. Nedasco doet dit zorgvuldig en met inachtneming van de aanvullende vereisten van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Raadpleging databank Stichting CIS

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij tevens uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Den Haag. De doelstelling van de voor verzekeraars opgerichte Stichting Centraal Informatie Systeem is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie hiervoor www.stichtingcis.nl.

Bijzondere persoonsgegevens

Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende de gezondheid bij de aanvraag van sommige financiële diensten, zoals een levensverzekering. Als wij daarnaast gegevens van een arts nodig hebben, dan zal altijd eerst uw toestemming worden gevraagd. Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft.

Een ander voorbeeld betreft strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kan worden gevraagd naar het eventuele strafrechtelijke verleden. Indien van toepassing zullen alleen wij vragen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiële dienst.

Uw rechten

Nedasco werkt samen met meer dan 1.300 assurantietussenpersonen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor onze marketingactiviteiten maar kunnen het intermediair wel ondersteunen bij hun commerciële activiteiten.

Als u niet wilt dat er persoonsgegevens worden verwerkt voor marketingactiviteiten, kunt u dat aangeven bij uw assurantietussenpersoon. Zij kunnen ervoor zorgen dat u hiervoor niet meer wordt benaderd.

Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt bij ons navraag doen door een schriftelijk verzoek, onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs, te sturen naar uw tussenpersoon.
Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u verzoeken tot correctie of verwijdering van de gegevens.

Internetsites van derden

Op de internetsites van Nedasco kunt u hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Deze pagina is daarop niet van toepassing. Nedasco draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, de privacystatement van de site die u bezoekt.

Klachten

Wij willen graag dat u tevreden bent met de service van Nedasco. Maar het kan zijn dat u zaken graag anders ziet of dat u een klacht heeft. Nedasco wil graag samen met u tot een oplossing komen. Stuur hiervoor een brief naar:

Nedasco B.V.
T.a.v. de klachtenadministratie
Postbus 59
3800 AB Amersfoort

Komt u er niet met Nedasco uit?

Nedasco is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid):

KiFid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag


Voor uw zorgverzekering kunt u bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) terecht, wanneer u er niet met Nedasco uitkomt:

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
Postbus 291
3700 AG Zeist

Wat verwachten wij van u?

Wij gaan ervan uit dat u ons volledige en juiste informatie verstrekt. Mocht achteraf blijken dat de door u verstrekte informatie onjuist of onvolledig heeft verstrekt, dan kan dat gevolgen hebben voor uw verzekering of een eventuele schade-uitkering. Als er wijzigingen plaatsvinden in uw (gezins)situatie verwachten wij dat u dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft.