Opschortende voorwaarde

Het kan verboden zijn dat wij een verzekeringsovereenkomst met jou sluiten op grond van nationale of internationale (sanctie)regels. De overeenkomst komt niet tot stand als jij of een andere belanghebbende voorkomt op een nationale of internationale sanctielijst. Wij toetsen dit achteraf. Daarom is een ‘opschortende voorwaarde’ van kracht.

Wij voeren de toetsing zo snel mogelijk uit. Als jij of een andere belanghebbende niet voorkomt op een sanctielijst, dan is de overeenkomst geldig vanaf ingangsdatum die op de polis staat. Als een persoon wel voorkomt op een sanctielijst, informeren wij de aanvrager daarover schriftelijk. Wij doen dit in ieder geval binnen 10 dagen nadat wij de polis hebben verzonden.

De opschortende voorwaarde luidt: De overeenkomst komt alleen tot stand als uit toetsing niet blijkt dat het verboden is om op grond van sanctiewet of regelgeving financiële diensten te verlenen voor of aan:

  • verzekeringnemer;
  • verzekerden, medeverzekerden en andere (rechts) personen die voordeel zouden kunnen hebben bij het bestaan van de overeenkomst;
  • vertegenwoordigers en gemachtigden van het bedrijf van verzekeringnemer;
  • uiteindelijk financieel belanghebbenden bij het bedrijf van verzekeringnemer. Verder toetsen wij gedurende de looptijd van de verzekeringsovereenkomst regelmatig of jij of een andere belanghebbende bij de verzekering voorkomt op een nationale- of internationale sanctielijst. Als dit het geval is, hebben wij het recht de verzekering met onmiddellijke ingang te beëindigen.