Ondernemen betekent risico’s nemen

27-02-2020

Ondernemen betekent risico’s nemen. Belangrijk dus om goed zicht te hebben op die risico’s, de impact bij schade en de mogelijkheden om risico’s te verkleinen en zo schade te voorkomen of beperken. Er zijn een aantal websites die ondernemers daarbij ondersteunen.

Om de risico’s beheersbaar te houden is het belangrijk om ze te managen. Dit is niet alleen noodzakelijk, maar ondernemers zijn daar in veel gevallen ook toe verplicht door wetgeving, instanties en verzekeraars. Om maatregelen te nemen tegen risico’s moet een ondernemer zijn risico’s inventariseren en analyseren. Vervolgens moet hij maatregelen nemen om zijn risico’s te vermijden, te verminderen of over te dragen. Wat overblijft zijn aanvaardbare risico’s die hij zelf kan dragen.

Handige websites

In dit artikel bespreken we een aantal websites die een ondernemer kan helpen risico’s te vermijden.

www.rie.nl van Steunpunt RI&E

Alle ondernemers die personeel in dienst hebben (ook uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers, inhuurkrachten etc.) zijn in Nederland volgens de Arbowet verplicht een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak (PvA) te hebben. Als een organisatie uitsluitend met vrijwilligers werkt, is een RI&E alleen verplicht wanneer er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen en biologische bestrijdingsmiddelen (agentia).

Als RI&E en/of PvA ontbreken, kan de Inspectie SZW het bedrijf een boete opleggen. Als er geen RI&E is, bedraagt de boete op dit moment € 4.500,-. Is er geen Plan van Aanpak, dan bedraagt de boete € 3.000,-.

Bedrijven moeten hun RI&E laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst/ deskundige. Die bezoekt het bedrijf en kijkt of alle risico’s op de lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. In bepaalde gevallen is toetsing niet nodig, namelijk voor bedrijven met maximaal 25 werknemers en voor bedrijven die voor maximaal 40 uur per week medewerkers in dienst hebben.

Het Steunpunt RI&E bestaat uit verschillende vakbonden, brancheverenigingen en het Ministerie van SZW. De website van het Steunpunt biedt informatie over de RI&E en over erkende instrumenten die ondernemers helpen om aan hun verplichtingen te voldoen. De instrumenten zijn opgesteld door brancheorganisaties.

www.checklistbrand.nl

Elk jaar neemt de schadelast door brand in Nederland toe. Als gevolg hiervan is het lastiger voor ondernemers om de brandrisico’s te verzekeren. MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars hebben daarom deze website opgezet. Het doel is om ondernemers bewust te maken van brandrisico’s en hen te helpen deze risico’s te beperken.

Op de website staan drie checklisten:
– Checklist stalbranden
– Checklist brandgevaarlijke werkzaamheden
– Checklist brandstichting

Verder staat er op de website veel informatie over maatregelen die je als ondernemer kunt nemen om brand te voorkomen. Denk aan maatregelen op het bedrijfsterrein, de omgang met brandbare materialen, de inrichting van het gebouw en de manier van brandbestrijding.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid www.het-ccv.nl

Het CCV is een onafhankelijke stichting die onder meer samenwerkt met verschillende ministeries, brancheverenigingen en het Verbond van Verzekeraars. Het doel van het CCV is om partijen in Nederland te helpen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. De organisatie is onder andere verantwoordelijk voor de Verbeterde Risicoklasseindeling (VRKI), het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en CCV Voertuigbeveiliging.

Het CCV biedt enerzijds informatie, advies en verschillende instrumenten om criminaliteitsrisico’s te beperken. Anderzijds beheert het CCV keurmerken voor particulieren en voor de zakelijke markt. Het keurmerk geeft zekerheid over de kwaliteit van de preventiemaatregelen.

Er zijn keurmerken op de volgende vakgebieden:
– Brandmeldinstallaties
– Cameratoezicht
– Inbraakbeveiliging (BORG)
– Onderhoud blusmiddelen
– Ontruimingsalarminstallaties
– Opslag consumentenvuurwerk
– Particuliere alarmcentrale (PAC)
– Politiekeurmerk Veilig Wonen
– Sprinklerinstallaties
– Uitgangspuntendocument brandbeveiliging
– Voertuigbeveiliging
– Woningsprinklers

De gecertificeerde bedrijven vind je op https://hetccv.nl/keurmerken/vakman/

Meer informatie

Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met de afdeling Serviceteam Zakelijk via acc.bedrijven@nedasco.nl of 033 – 46 70 821.