Nedasco en de AVG

26-04-2018

Het zal u niet ontgaan zijn dat per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht wordt. In Nieuwsbrief editie 12 van vorig jaar hebben wij u wat algemene informatie gegeven en waarschijnlijk bent u zelf ook al druk met het AVG-proof maken van uw bedrijf.

In dit bericht staan wij graag stil bij wat Nedasco heeft gedaan om AVG-proof te worden en hoe wij de AVG integreren in onze samenwerking met u.

Verwerkersovereenkomst ja/nee?

In lijn met het statement van het Verbond van Verzekeraars en Adfiz, sluiten wij met u geen verwerkersovereenkomst af. U en wij zijn allebei zelfstandig Verwerkingsverantwoordelijke met eigen doelen. De circulaire van het Verbond vindt u hier.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Wij hanteren bewaartermijnen voor persoonsgegevens. De termijn is afhankelijk van het doel waarvoor ze verzameld zijn. Als gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld en verwerkt, worden ze verwijderd. Zo gaan wij offertes maximaal 6 maanden bewaren. Voor polisgegevens hanteren wij over het algemeen een termijn tussen 5 en 10 jaar na beëindiging van de verzekeringsovereenkomst. Voor sommige termijnen zijn wij nog in gesprek met onze softwareleveranciers om de software hierop aan te passen.

Recht op inzage gegevens en het recht om vergeten te worden

Uw klant heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Als uw klant van dat recht gebruik wil maken, stuur dan een verzoek naar gegevensbescherming@nedasco.nl t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming. Stuur bij uw verzoek een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uw klant mee (zoals een paspoort of rijbewijs), zodat wij er zeker van zijn dat het verzoek door de klant is gedaan. Maak in die kopie de pasfoto en het burgerservicenummer (BSN) zwart, om de privacy van uw klant te beschermen. Onze Functionaris voor Gegevensbescherming reageert zo snel mogelijk op het verzoek van uw klant, in ieder geval binnen een maand.

Aanpassing Privacy Statement

Medio mei passen wij ons privacystatement op www.nedasco.nl en www.nedasco-servicenet.nl aan. Relevant is hierbij de introductie van de nieuwe Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.

Functionaris voor Gegevensbescherming

Per 1 mei 2018 vervult onze collega Raymond Matthews de rol van Functionaris voor Gegevensbescherming. Hij bewaakt binnen Nedasco dat wij op een goede wijze omgaan met persoonsgegevens (oftewel uw en onze klantgegevens!).

Vervolg in volgende Nieuwsbrief…

Heeft u vragen over de AVG in relatie tot onze samenwerking? Stel uw vraag via gegevensbescherming@nedasco.nl. Wij verzamelen de meest gestelde vragen en komen daar in de volgende nieuwsbrief op terug.