Leegstand en de gevolgen voor de zakelijke gebouwenverzekering

21-02-2018

In polisvoorwaarden staat vaak als bepaling dat de verzekeraar bekend is met de ligging, bouwaard, gebruik, belendingen en bestemming van het gebouw. Zodra hier iets in wijzigt, moet de verzekeraar daarvan binnen 14 dagen op de hoogte worden gebracht. In de voorwaarden BB-MKB/januari 2016 staat hierover het volgende:

Onverminderd het genoemde onder artikel 8.2 dient aan de verzekeraar zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis gegeven te worden van:

  • wijziging van bestemming, gebruik of bouwaard van het omschreven gebouw;
  • het buiten gebruik raken van het gebouw of een als zelfstandig aan te merken deel daarvan voor een aaneengesloten periode die naar verwachting langer dan zestig dagen zal duren;
  • leegstand van het gebouw of van een zelfstandig aan te merken deel daarvan;
  • het geheel of gedeeltelijk kraken van het gebouw.

Bedoelde mededeling dient in ieder geval binnen veertien dagen te worden gedaan.

Voortzetting van de polis bij leegstand

Als een bedrijfsgebouw leeg komt te staan, is er sprake van een risicowijziging. De verzekeraar mag dan de premie en/of voorwaarden aanpassen. Meestal zal de dekking teruggebracht worden naar de risico’s van brand-, storm- en vliegtuigschade en de premie kan stijgen. Daarnaast kan het eigen risico hoger worden en kunnen er aanvullende eisen worden gesteld met betrekking tot extra veiligheidsmaatregelen. Hieronder een voorbeeld van een clausule gedeeltelijke leegstand die door verzekeraars gebruikt kan worden.

Gedeeltelijke leegstand

Het op deze polis verzekerde gebouw is met ingang van……..deels buiten gebruik.

De dekking voor het leegstaande deel is vanaf deze datum beperkt tot de risico’s brand,,- vliegtuig- en stormschade zoals beschreven in de polisvoorwaarden.

Schade door brand gedurende de tijd dat het leegstaande deel is gekraakt of op een andere manier wederrechtelijk in gebruik is genomen komt niet voor vergoeding in aanmerking.

De vastgestelde premie en de genoemde condities gelden tot…..

Als het leegstaande deel op laatstgenoemde datum nog buiten gebruik is, blijft de verzekering gelden. Wij hebben dan het recht de premie en condities opnieuw vast te stellen of de verzekering te beëindigen. Dit laatste met een opzegtermijn van tenminste een maand.

Dit geldt na ……. telkens voor een termijn van zes maanden.

Als het leegstaande deel voor enig doel in gebruik genomen wordt, moet u dit onmiddellijk bij ons melden. Wij kunnen dan omtrent acceptatie, premie en condities nieuwe eisen stellen.

Bij beëindiging van de verzekering in het eerste verzekeringsjaar in verband met verkoop, krijgt u de door u betaalde premie niet terug.

Er is alleen dekking voor schade door brand als verzekeringnemer voldaan heeft aan de onderstaande verplichtingen:

1.het gebouw wordt in goede staat van onderhoud gehouden.

2.het gebouw is glas-, wind- en waterdicht.

3.het hang en sluitwerk is overeenkomstig de normen B1 van CCV.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de checklist leegstand van het Verbond van Verzekeraars.

Meer informatie?

Bel met onze Bedrijvendesk op telefoonnummer 033 – 46 70 820.