Wijzigingsdatum 25-05-2020 | 13:25

Updates Coronavirus
Schade Zakelijk & Particulier

Wij houden dagelijks de berichtgeving van onze volmachten in de gaten. Hierin staan veelal updates over het coronavirus en wat zij doen met de dekkingen.

Op deze pagina vind je:

Hertaxatie/verlopen taxatierapport

Allianz

Waar de bedrijfsactiviteiten van instanties zijn gestaakt, dient er een afspraak gemaakt te worden om zo snel mogelijk na het opheffen van de Corona-maatregelen alsnog een taxatie uit te voeren. Bij taxatierapporten, verlopen vanaf 16 maart tot 1 juli hanteert Allianz de huidige taxatiewaarde. 

ASR

De termijn van het oude taxatierapport van mijn klant is verstreken en hij is in afwachting van een nieuw taxatierapport. In de huidige situatie lukt dit voorlopig niet. Hoe gaat a.s.r. hier mee om?
A.s.r. verlengt de vermelde geldigheidstermijn van het taxatierapport totdat het weer reëel is dat jouw klant een nieuwe taxatie uit kan laten voeren. Bij een eventuele schade houdt a.s.r. zich aan de genoemde taxatiewaarde.

Avéro

Avéro hanteert een verlenging van maximaal 6 maanden vanwege de Corona perikelen.

Bovemij

Wanneer het taxatierapport van jouw klant is of komt te vervallen na 16 maart 2020, dan krijgt hij drie maanden uitstel om een nieuw taxatierapport in te leveren. Zolang blijft de door de taxateur vastgestelde waarde van kracht. De geldigheid van het rapport (normaal 36 maanden) wordt dus met 3 maanden verlengd. Deze coulance blijft bestaan zolang de maatregelen van de overheid om verspreiding van het coronavirus te voorkomen van kracht zijn en welke het voor (sommige) taxateurs onmogelijk maken om hun werk goed en veilig uit te kunnen voeren. Er zijn overigens taxateurs die desgewenst nog steeds taxaties op locatie uitvoeren.

De Goudse

Als een taxatierapport verloopt tussen 1-3-2020 en 31-12-2020 wordt de termijn automatisch verlengd tot 01-01-2021.

Nationale Nederlanden (NN)

Nationale Nederlanden verlengt automatisch de geldigheidstermijn tot 01-10-2020 in verband met de huidige situatie..

Reaal/ Vivat

Het taxatierapport mag drie maanden worden verlengd.

Rechtsbijstandverzekering

Let op! Zo doet Nedasco de verwerking

De coronamaatregelen hebben een grote impact op bedrijven.
Noodgedwongen moeten zij tijdelijk hun werkzaamheden stilleggen. Dit heeft grote invloed op hun cashflow en de betaalbaarheid van polissen.

Wij hanteren als beleid om polissen niet op te schorten maar tijdelijk te royeren. Dit noemen wij het corona-royement. Dit betekent geen dekking, maar ook geen premiebetaling.

Wanneer heeft jouw klant recht op corona-royement?
Wij gaan coulant om met verzoeken tot royeren van polissen vanwege de coronamaatregelen. Wel hanteren wij een aantal aandachtspunten:

 • Voor motorvoertuigen moet het kenteken geschorst zijn anders blijft verzekeringsplicht bestaan;
 • Het niet gebruiken van voertuigen neemt het risico op schade aan de voertuigen niet weg, bespreek dit met jouw klant;
 • Zodra voertuigen of activiteiten weer actief worden moet eerst verzocht worden om polissen in kracht te herstellen, anders is er geen dekking;
 • Verwerking vindt plaats conform regulier royement;
 • Het in kracht herstellen van een polis kan via een e-mail kenbaar worden gemaakt. Er hoeft geen nieuwe aanvraag te worden gedaan via de bedrijventool. Dit geldt alleen voor ‘corona-royementen’. Voor al het andere blijft de gebruikelijke werkwijze, via de bedrijventool, van kracht.

Vragen?
Neem contact op met ons Serviceteam Zakelijk of Particulier:

Zakelijk
Mutaties
033 – 46 70 820
acc.bedrijven@nedasco.nl

Offertes
033 – 46 70 821
acc.bedrijven@nedasco.nl

Particulier
Brand/varia
033 – 46 70 960
acc.brandparticulieren@nedasco.nl

Motorrijtuigen
033 – 46 70 830
acc.motorrijtuigen@nedasco.nl

ARAG

ARAG neemt de tijdlijn van het RIVM als uitgangspunt. Dit betekent dat zij conflicten met betrekking tot COVID-19 vanaf 9 maart jl. niet meer als onvoorzien beschouwen. Voorzienbare conflicten vallen niet onder de dekking van een rechtsbijstandverzekering. Opnieuw afgesloten polissen en/of bijgesloten modules met een ingangsdatum vanaf 9 maart, verlenen wij dus geen dekking voor dergelijke conflicten.

Wil jouw klant een rechtsbijstandverzekering bij ARAG afsluiten?
Wees dan transparant over bovenstaand. Informeer jouw klant extra goed dat geschillen die ontstaan als gevolg van COVID-19 niet onder de dekking vallen van de nieuw afgesloten rechtsbijstandsverzekering of modules.

DAS

Dekking rechtsbijstandverzekering tijdelijke wijziging hoedanigheid
Sommige zakelijke klanten verrichten andere werkzaamheden vanwege de coronacrisis. Deze wijziging mogelijk consequenties hebben voor de dekking van de rechtsbijstandverzekering. Als de risicofactor van de tijdelijke activiteiten gelijk is aan de hoedanigheid zoals benoemd op de polis, dan is het advies van DAS om deze door te voeren (via NSN). Een aanpassing van de polis is dan niet noodzakelijk. DAS zal hier dan coulant mee omgaan bij de dekkingsbeslissing. Wijzigt de hoedanigheid van de activiteiten dusdanig dat de risicofactor van de tijdelijke activiteit hoger is? Dan verzoeken zij om de polis aan te passen (via NSN). Let hierbij op dat de polis weer wordt aangepast nadat deze tijdelijke werkzaamheden zijn beëindigd.

Bestaand beleid verandert niet
Heeft jouw klant een rechtsbijstandverzekering gesloten voor 1 maart 2020?
Dan verandert er helemaal niets. DAS zal binnen de grenzen van de polisvoorwaarden de schademelding naar aanleiding van de coronacrisis in behandeling nemen. DAS zal haar beleid hierin niet aanpassen.

Rechtsbijstandverzekering gesloten na 1 maart 2020?
Heeft jouw klant op of na 1 maart 2020 een rechtsbijstandverzekering gesloten of uitgebreid:
– En meldt jouw klant ná deze datum een schade, die bij het aangaan of uitbreiden van de verzekering nog niet was te voorzien?
Dan zal er dekking zijn op de verzekering conform de polisvoorwaarden. DAS zal binnen de grenzen van de polisvoorwaarden de schademelding naar aanleiding van de coronacrisis in principe in behandeling nemen. DAS kiest voor de datum van 1 maart omdat op deze datum de uitbraak in elk geval in Nederland bekend was.
– En meldt jouw klant na deze datum een schade, die bij het aangaan of uitbreiden van de verzekering al was voorzien of verwacht?
Dan is er geen dekking op de rechtsbijstandverzekering. Immers juridische geschillen die bij het aangaan van de verzekering bekend of voorzienbaar waren, zijn standaard niet gedekt. Wij begrijpen dat dit heel vervelend voor uw klant kan zijn en wij willen deze consument of ondernemer wel een oplossing bieden:

Geen dekking, wel juridische hulp?
Bij een niet verzekerd juridisch geschil biedt DAS klanten Rechtshulp On Demand dienstverlening aan. Deze dienstverlening is speciaal ontwikkeld voor klanten die geen rechtsbijstandverzekering hebben of geen dekking hebben binnen de verzekering. Met deze dienst biedt DAS de mogelijkheid om zowel consumenten als ondernemers, tegen een vast bedrag, te helpen met een (dreigend) juridisch conflict, bijvoorbeeld in verband met de coronacrisis.

Meer weten over deze dienstverlening?
Ga voor hulp aan consumenten naar: www.das.nl/rechtshulp-on-demand
Voor ondernemers verwijst DAS naar www.das.nl/ondernemer/onzediensten/rechtshulp-on-demand

Dekking maaltijdbezorging

Let op! Zo doet Nedasco de verwerking

De coronamaatregelen hebben een grote impact op bedrijven.
Noodgedwongen moeten zij tijdelijk hun werkzaamheden stilleggen. Dit heeft grote invloed op hun cashflow en de betaalbaarheid van polissen.

Wij hanteren als beleid om polissen niet op te schorten maar tijdelijk te royeren. Dit noemen wij het corona-royement. Dit betekent geen dekking, maar ook geen premiebetaling.

Wanneer heeft jouw klant recht op corona-royement?
Wij gaan coulant om met verzoeken tot royeren van polissen vanwege de coronamaatregelen. Wel hanteren wij een aantal aandachtspunten:

 • Voor motorvoertuigen moet het kenteken geschorst zijn anders blijft verzekeringsplicht bestaan;
 • Het niet gebruiken van voertuigen neemt het risico op schade aan de voertuigen niet weg, bespreek dit met jouw klant;
 • Zodra voertuigen of activiteiten weer actief worden moet eerst verzocht worden om polissen in kracht te herstellen, anders is er geen dekking;
 • Verwerking vindt plaats conform regulier royement;
 • Het in kracht herstellen van een polis kan via een e-mail kenbaar worden gemaakt. Er hoeft geen nieuwe aanvraag te worden gedaan via de bedrijventool. Dit geldt alleen voor ‘corona-royementen’. Voor al het andere blijft de gebruikelijke werkwijze, via de bedrijventool, van kracht.

Vragen?
Neem contact op met ons Serviceteam Zakelijk of Particulier:

Zakelijk
Mutaties
033 – 46 70 820
acc.bedrijven@nedasco.nl

Offertes
033 – 46 70 821
acc.bedrijven@nedasco.nl

Particulier
Brand/varia
033 – 46 70 960
acc.brandparticulieren@nedasco.nl

Motorrijtuigen
033 – 46 70 830
acc.motorrijtuigen@nedasco.nl

   Allianz

   AVB
   Allianz beschouwt deze activiteit als een standaard onderdeel van de hoedanigheid als restaurants, waardoor hier al dekking voor aanwezig is.
   Let op! Reguliere uitsluitingen conform de polisvoorwaarden blijven van kracht (bijvoorbeeld bezorging met motorrijtuigen waaronder scooters en e-bikes).

   Zakelijke Motorrijtuigen en thuisbezorging horeca
   Allianz verleent tot 1 juli 2020 voor dit soort gebruik dekking. Eventuele schades behandelen ze conform de dekking van de polis. De afwijkende werkzaamheden zullen ze niet als uitsluiting hanteren tot 1 juli 2020. Voorwaarde is dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door een eigen chauffeur/regelmatige bestuurder van jouw klant.

   Als een klant een privé auto inzet voor bezorging verleend Allianz tot 1 juli dekking voor dit soort gebruik standaard dekking. Zakelijk risico wordt niet als uitsluiting gehanteerd.

    ASR

    Mijn klant gaat tijdelijk andere werkzaamheden verrichten dan zijn verzekerde hoedanigheid, moet hij dit dan doorgeven?
    Als de werkzaamheden gaan afwijken van de werkzaamheden die aan ASR zijn doorgegeven, dan is het verstandig altijd met Acceptatie Zakelijk contact op te nemen zodat jouw klant duidelijkheid houdt over polisdekking en voorwaarden. Ook als deze werkzaamheden tijdelijk van aard zijn. De acceptant kan dan nagaan of de verzekerde hoedanigheid hierdoor verandert en of er andere condities (zoals clausules, premie en eigen risico) gaan gelden.

    Mijn klant gaat tijdelijk bezorgen. Het gebruik van elektrische fietsen door restauranthouders voor het bezorgen van maaltijden is uitgesloten. Wordt hierop een uitzondering gemaakt?
    Normaal is de activiteit ‘bezorgen’ niet verzekerd voor elektrische fietsen op de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) bij gebruik door restauranthouders. Maar ASR helpt door in te spelen op deze tijdelijke behoefte. Daarom is, onder bepaalde voorwaarden, het tijdelijk mogelijk om bezorging van eten door mkb-bedrijven mee te verzekeren. Wil jouw klant gebruik maken van dit aanbod? Neem dan contact met op Acceptatie Zakelijk. Dan bespreken we onder welke voorwaarden we bezorging voor jouw klant tijdelijk kunnen meeverzekeren.

    Mijn klant gaat tijdelijk bezorgen. Bezorgdiensten zijn uitgesloten op alle verkeersproducten. Worden hiervoor uitzonderingen gemaakt?
    Normaal is de activiteit ‘bezorgen’ niet verzekerd voor verkeersverzekeringen. Maar ASR helpt door in te spelen op deze tijdelijke behoefte. Daarom is, onder bepaalde voorwaarden, het tijdelijk mogelijk om bezorging van eten door mkb-bedrijven mee te verzekeren. Het geldt voor zowel zakelijke als particuliere motorrijtuigen (die al bij ASR verzekerd zijn). Wil jouw klant gebruik maken van dit aanbod? Neem dan contact met op Acceptatie Zakelijk. Dan bespreken zij onder welke voorwaarden we bezorging voor jouw klant tijdelijk kunnen meeverzekeren.

     Avéro

     Verleent Avéro dekking op de motorrijtuigverzekering van een horecaondernemer als hij dit motorrijtuig gebruikt of intensiever gaat gebruiken voor bezorging aan klanten?
     Als er nu intensiever bezorgd gaat worden, of bedrijfsauto’s worden nu ingezet als bezorgauto en daarvoor niet, dan valt dit onder de dekking. Let wel! Er kunnen uitzonderingen of limiteringen zijn, zoals een maximum aantal kilometers per jaar. Bij gebruik van een privéauto is er géén dekking. In vrijwel alle polisvoorwaarden van auto- en bromfietsverzekeringen wordt zakelijk of bedrijfsmatig gebruik uitgesloten. Voor de categorie die nog geen bezorgingen deed, geldt wel de kanttekening dat het gaat om een tijdelijke dekking totdat de horecabedrijven weer ‘normaal’ open kunnen.

      Bovemij

      Bovemij ziet een stijging van het inzetten van voertuigen voor de verhuur bij ons verzekerde autobedrijven. Omdat we als Bovemij onze relaties willen helpen in deze tijd hebben we onze polisvoorwaarden wat verruimd:

      • Uitsluiting bezorgdiensten horeca is uitsluitend nog van toepassing voor pizza/shoarma/sushi/snack bedrijven. Voor restaurants die nu tijdelijk willen bezorgen in het kader van de tijdelijke sluiting van hun bedrijf, die bezorgen voorheen niet als bedrijfsactiviteit hadden, staan wij dekking dan tijdelijk toe. Zodra de overheid haar maatregelen m.b.t. de sluiting van restaurants beëindigt, zal ook de uitsluiting van Bovemij weer volledig van toepassing worden. Dit met een termijn van 14 dagen (bedrijven moeten in de gelegenheid zijn hun gehuurde auto’s weer in te leveren bij de verhuurder uiteraard).
      • Minimum leeftijd bestuurder: 22 jaar en minimaal 1 jaar in bezit van het rijbewijs.
      • Lading/goederen die vervoerd worden is niet gedekt.
      • Autobedrijven mogen geen contante betalingen aannemen.

      Daarnaast blijven de bestaande voorwaarden voor autoverhuur uiteraard van kracht:

      • Voorafgaand aan het meegeven van het voertuig, moet de identiteit van de huurder gecontroleerd worden aan de hand van twee identiteitsdocumenten (rijbewijs en paspoort/ID kaart)
      • Er moet een check van het rijbewijs in DVS worden uitgevoerd. In DVS dient relatie een kopie van het legitimatiebewijs te bewaren, waarbij de privacygevoelige gegevens automatischafgeschermd worden.
      • Er moet een verhuurcontract zijn opgesteld met een datum waarop het voertuig terug zou moeten zijn. Voor Verhuurbedrijven gelden normale eisen dus ook de check van Elena of een gelijkwaardig systeem.
      • Het acceptatiebeleid blijft van toepassing, de acceptant beoordeeld op de gebruikelijke wijze of relatie in aanmerking komt voor verhuur.

      Bovenstaande is enkel een tijdelijke verruiming.
      Deze verruiming geldt eveneens voor de verzekerde ondernemers die in het kader van de tijdelijke sluiting van hun bedrijf gaan bezorgen met hun reeds bij Bovemij verzekerde (privé) auto en dit voorheen niet als bedrijfsactiviteit hadden.  Daarnaast benadrukken wij  nogmaals het tijdelijke karakter. Let wel: e.e.a. dient strikt binnen de acceptatierichtlijnen te blijven.

      De Goudse

      Maaltijdbezorging is gedekt voor horecarelaties binnen het pakket CompleetVerzekerd Horeca.
      Dit geldt ook voor ondernemers in de detailhandel (zoals bakkers en groentehandelaren) die producten bezorgen. Vanzelfsprekend is er geen dekking als een ondernemer gaat bezorgen voor andere bedrijven. Heeft jouw relatie een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven, Personenauto-, Bestelauto- of Verkeersschadeverzekering Medewerkers? Dan zijn de bezorgactiviteiten verzekerd. Ook als dit sinds de uitbraak van het coronavirus een nieuwe activiteit voor jouw relatie is.

      Nationale Nederlanden (NN)

      Verlenen van dekking voor ondernemingen die (tijdelijk) maaltijden bezorgen
      In de voorwaarden van de (bestel)autoverzekering, de WEGAM dekking en de Werknemerschadedekking (WNS) is voor de Branche Horeca maaltijdbezorging uitgesloten. Bezorging van maaltijden verzekert Nationale-Nederlanden niet. Ze maken hiervoor nu een uitzondering. Schade die ontstaat tijdens het bezorgen van maaltijden is nu tijdelijk wel gedekt. Voor bedrijven, zoals bakkers en slagers, is maaltijdbezorging standaard meeverzekerd.

      Voor wie geldt dit?
      De dekking voor het tijdelijk bezorgen van maaltijden geldt voor de Horecaondernemers. Het geldt uitsluitend voor voertuigen die op dit moment al bij Nationale-Nederlanden zijn verzekerd.

      Welke dekking is van kracht?
      Nationale-Nederlanden volgt de bestaande dekking. Uitbreiding van WA naar WA Casco is niet mogelijk zo lang bezorging van maaltijden is verzekerd.

      Hoe lang geldt deze uitzondering?
      De uitzondering geldt tot 6 april 2020. Als de overheid besluit om de maatregelen aan te scherpen of te verlengen, dan bepalen we op dat moment of we deze uitzondering aanpassen of verlengen.

      Reaal/Vivat

      Jouw klant heeft zijn privé auto verzekerd bij Reaal. Is zijn auto verzekerd als hij deze gebruikt voor het bezorgen van maaltijden of andere producten?
      Het bezorgen met een particuliere auto is normaal niet verzekerd. Wanneer jouw klant dit de komende periode wel gaat doen, moet hij dit melden. Reaal biedt dan een tijdelijke dekking zonder extra kosten. De tijdelijke dekking loopt tot 15 april 2020. Hierna zullen we de situatie opnieuw beoordelen.

      Jouw klant heeft zijn zakelijke (bestel-)auto verzekerd bij Reaal. Is deze verzekerd als hij deze gaat gebruiken voor het bezorgen van maaltijden of ander producten?
      Bezorgdiensten zijn niet altijd standaard verzekerd. Bezorgt jouw klant met zijn zakelijke auto en is deze verzekerd bij Reaal?
      Hij moet dit dan bij jou melden. Reaal biedt dan een tijdelijke dekking zonder extra kosten. De tijdelijke dekking loopt tot 15 april 2020. Hierna gaan ze de situatie opnieuw beoordelen.

      Jouw klant gaat tijdelijk bezorgen en gebruikt daarbij de auto van zijn bedrijf. Is jouw klant daarvoor verzekerd op zijn zakelijke aansprakelijkheidsverzekering?
      Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is jouw klant niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door deze auto.

      Jouw klant gaat tijdelijk bezorgen en werknemers maken hiervoor gebruik van hun eigen auto. Is werknemer hiervoor verzekerd op zijn particuliere auto verzekering van Reaal?
      Ja, dit risico is tijdelijk zonder betaling van extra premie meeverzekerd. Jouw klant moet dit wel melden. De tijdelijke dekking loopt tot 15 april 2020. Hierna gaan ze de situatie opnieuw beoordelen.

      Jouw klant gaat tijdelijk bezorgen en medewerkers maken gebruik van hun eigen auto. Is hij daarvoor verzekerd op zijn Wegamverzekering of Schadeverzekering voor Werknemers die hij bij Reaal heeft afgesloten?
      Normaal gelden voor bezorgdiensten aparte acceptatie voorwaarden. Heeft jouw klant een Wegamverzekering of Schadeverzekering voor Werknemers bij Reaal en gaat hij tijdelijk bezorgen? Geef dat dan aan ons door. Dan biedt Reaal hiervoor een tijdelijke dekking zonder extra kosten. De tijdelijke dekking loopt tot 15 april 2020. Hierna gaan ze de situatie opnieuw beoordelen.

      Jouw klant gaat tijdelijk bezorgen en gebruikt daarbij de auto’s van zijn bedrijf. Zijn de werknemers verzekerd op zijn Wegamverzekering of Schadeverzekering voor Werknemers?
      Normaal gelden voor bezorgdiensten aparte acceptatie voorwaarden. Wanneer een werkgever tijdelijk gaat bezorgen, geef dat dan aan ons door. Reaal biedt dan een tijdelijke dekking zonder extra kosten voor de schade die een werknemer als bestuurder oploopt tijdens de werkzaamheden. De tijdelijke dekking loopt tot 15 april 2020. Hierna gaan ze de situatie opnieuw beoordelen.

       Aanpassen/schorsen dekking van zakelijke motorrijtuigen

       Let op! Zo doet Nedasco de verwerking

       De coronamaatregelen hebben een grote impact op bedrijven.
       Noodgedwongen moeten zij tijdelijk hun werkzaamheden stilleggen. Dit heeft grote invloed op hun cashflow en de betaalbaarheid van polissen.

       Wij hanteren als beleid om polissen niet op te schorten maar tijdelijk te royeren. Dit noemen wij het corona-royement. Dit betekent geen dekking, maar ook geen premiebetaling.

       Wanneer heeft jouw klant recht op corona-royement?
       Wij gaan coulant om met verzoeken tot royeren van polissen vanwege de coronamaatregelen. Wel hanteren wij een aantal aandachtspunten:

       • Voor motorvoertuigen moet het kenteken geschorst zijn anders blijft verzekeringsplicht bestaan;
       • Het niet gebruiken van voertuigen neemt het risico op schade aan de voertuigen niet weg, bespreek dit met jouw klant;
       • Zodra voertuigen of activiteiten weer actief worden moet eerst verzocht worden om polissen in kracht te herstellen, anders is er geen dekking;
       • Verwerking vindt plaats conform regulier royement;
       • Het in kracht herstellen van een polis kan via een e-mail kenbaar worden gemaakt. Er hoeft geen nieuwe aanvraag te worden gedaan via de bedrijventool. Dit geldt alleen voor ‘corona-royementen’. Voor al het andere blijft de gebruikelijke werkwijze, via de bedrijventool, van kracht.

       Vragen?
       Neem contact op met ons Serviceteam Zakelijk of Particulier:

       Zakelijk
       Mutaties
       033 – 46 70 820
       acc.bedrijven@nedasco.nl

       Offertes
       033 – 46 70 821
       acc.bedrijven@nedasco.nl

       Particulier
       Brand/varia
       033 – 46 70 960
       acc.brandparticulieren@nedasco.nl

       Motorrijtuigen
       033 – 46 70 830
       acc.motorrijtuigen@nedasco.nl

         Allianz
         • Verwerking vindt plaats conform regulier royement. 
         • Het in kracht herstellen van een polis (of een dekking) kan via de mail kenbaar worden gemaakt, nieuwe aanvraag via de tool is niet nodig. Dit geldt enkel en alleen voor “Coronaroyementen”. Voor al het andere blijft de gebruikelijke werkwijze van kracht.
          ASR

          Mijn klant gebruikt zijn motorrijtuig nu niet. Kan hij de verzekering tijdelijk stopzetten? 
          Als een motorrijtuig op de openbare weg staat is een WAM-dekking verplicht. Als het kentekenen van het motorrijtuig opgeschort is, kan de WA-dekking tijdelijk worden stopgezet. Let op, het motorrijtuig mag tijdens deze periode niet op de openbare weg staan (of wat hieraan gelijk wordt gesteld)

           Avéro

           Er zijn relaties die hun auto schorsen maar wel graag de Beperkt Casco dekking willen handhaven.
           Voorwaarde is wel dat 

           • Het kenteken echt geschorst is.
           • De auto is gestald op eigen terrein, dus niet op de openbare weg.
           • Voor motorvoertuigen moet het kenteken ook daadwerkelijk geschorst zijn anders blijft verzekeringsplicht bestaan.
           • Het niet gebruiken van voertuigen neemt het risico op schade aan de voertuigen niet weg, wij gaan ervan uit dat u dit heeft besproken met de klant.
           • Zodra voertuigen of activiteiten weer actief worden moet eerst verzocht worden om polissen in kracht te herstellen, anders is er geen dekking.
           • Is een voertuig geleased, ga dan niet automatisch over tot een beperkt casco dekking. Wijs Tp erop dat er een leaseclausule van toepassing is en vraag Tp om contact op te nemen met de leasemaatschappij. Het kan zijn dat de leasemaatschappij niet akkoord gaat met een beperkt casco dekking.
           • Worden er meerdere voertuigen geschorst van een verzekerde, geef dan aan dat de voertuigen op voldoende afstand van elkaar gestald worden i.v.m. cumulatierisico. 
           • Met de voertuigen mag men ook niet rijden op het eigen terrein.
            Bovemij

            Nog geen informatie bekend.

            De Goudse

            Het is niet mogelijk om de volledige verzekering stop te zetten, maar als jouw relatie zijn auto WA plus Volledig Casco heeft verzekerd kan hij de dekking wel tijdelijk omzetten naar WA plus Beperkt Casco.
            Hij is dan nog steeds verzekerd tegen bijvoorbeeld brand en diefstal maar betaalt een aanzienlijk lagere premie. Als hij het kenteken heeft afgemeld bij de RDW weet De Goudse dat hij niet meer deelneemt aan het verkeer en hoeft er voor het WA-deel geen premie te worden berekend.

            Het enige wat jij hoeft te doen is een kopie/scan van het schorsingsbewijs op te vragen. Er wordt dan een clausule* opgenomen waarin staat dat het ons bekend is dat het kenteken is geschorst. Uiteraard is het wel nodig dat het gemeld wordt zodra het voertuig weer is aangemeld, zodat de aanpassing kan worden teruggedraaid.

            * Clausuletekst: Tijdelijk verzekerd tegen Beperkt casco U heeft het voertuig bij de RDW geschorst. Tijdens deze schorsing is het voertuig alleen verzekerd tegen Beperkt casco condities. Zodra het voertuig weer gebruikt gaat worden bent u verplicht om ons te melden per welke datum de schorsing beëindigd wordt.

            Nationale Nederlanden (NN)

            Schorsen van vrachtwagen(s) waarbij de wens aanwezig is om in ieder geval Bep Casco dekking van kracht te laten zijn is bij NN mogelijk.
            Voorwaarde is wel dat 

            • Het kenteken echt geschorst is.
            • De auto is gestald op eigen terrein, dus niet op de openbare weg.
            • Voor motorvoertuigen moet het kenteken ook daadwerkelijk geschorst zijn anders blijft verzekeringsplicht bestaan.
            • Het niet gebruiken van voertuigen neemt het risico op schade aan de voertuigen niet weg, wij gaan ervan uit dat u dit heeft besproken met de klant.
            • Zodra voertuigen of activiteiten weer actief worden moet eerst verzocht worden om polissen in kracht te herstellen, anders is er geen dekking.
            • Is een voertuig geleased, ga dan niet automatisch over tot een beperkt casco dekking. Wijs Tp erop dat er een leaseclausule van toepassing is en vraag Tp om contact op te nemen met de leasemaatschappij. Het kan zijn dat de leasemaatschappij niet akkoord gaat met een beperkt casco dekking.
            • Worden er meerdere voertuigen geschorst van een verzekerde, geef dan aan dat de voertuigen op voldoende afstand van elkaar gestald worden i.v.m. cumulatierisico. 
            • Met de voertuigen mag men ook niet rijden op het eigen terrein.
            Vivat

            Er zijn relaties die hun auto schorsen maar wel graag de Beperkt Casco dekking willen handhaven.
            Voorwaarde is wel dat:

            • Het kenteken echt geschorst is.
            • De auto is gestald op eigen terrein, dus niet op de openbare weg.
            • Voor motorvoertuigen moet het kenteken ook daadwerkelijk geschorst zijn anders blijft verzekeringsplicht bestaan.
            • Het niet gebruiken van voertuigen neemt het risico op schade aan de voertuigen niet weg, wij gaan ervan uit dat u dit heeft besproken met de klant.
            • Zodra voertuigen of activiteiten weer actief worden moet eerst verzocht worden om polissen in kracht te herstellen, anders is er geen dekking.
            • Is een voertuig geleased, ga dan niet automatisch over tot een beperkt casco dekking. Wijs Tp erop dat er een leaseclausule van toepassing is en vraag Tp om contact op te nemen met de leasemaatschappij. Het kan zijn dat de leasemaatschappij niet akkoord gaat met een beperkt casco dekking.
            • Worden er meerdere voertuigen geschorst van een verzekerde, geef dan aan dat de voertuigen op voldoende afstand van elkaar gestald worden i.v.m. cumulatierisico. 
            • Met de voertuigen mag men ook niet rijden op het eigen terrein.

            Reis Particulier

            Speciale pagina's van maatschappijen
            Let op! Zo doet Nedasco de verwerking

            De coronamaatregelen hebben een grote impact op bedrijven.
            Noodgedwongen moeten zij tijdelijk hun werkzaamheden stilleggen. Dit heeft grote invloed op hun cashflow en de betaalbaarheid van polissen.

            Wij hanteren als beleid om polissen niet op te schorten maar tijdelijk te royeren. Dit noemen wij het corona-royement. Dit betekent geen dekking, maar ook geen premiebetaling.

            Wanneer heeft jouw klant recht op corona-royement?
            Wij gaan coulant om met verzoeken tot royeren van polissen vanwege de coronamaatregelen. Wel hanteren wij een aantal aandachtspunten:

            • Voor motorvoertuigen moet het kenteken geschorst zijn anders blijft verzekeringsplicht bestaan;
            • Het niet gebruiken van voertuigen neemt het risico op schade aan de voertuigen niet weg, bespreek dit met jouw klant;
            • Zodra voertuigen of activiteiten weer actief worden moet eerst verzocht worden om polissen in kracht te herstellen, anders is er geen dekking;
            • Verwerking vindt plaats conform regulier royement;
            • Het in kracht herstellen van een polis kan via een e-mail kenbaar worden gemaakt. Er hoeft geen nieuwe aanvraag te worden gedaan via de bedrijventool. Dit geldt alleen voor ‘corona-royementen’. Voor al het andere blijft de gebruikelijke werkwijze, via de bedrijventool, van kracht.

            Vragen?
            Neem contact op met ons Serviceteam Zakelijk of Particulier:

            Zakelijk
            Mutaties
            033 – 46 70 820
            acc.bedrijven@nedasco.nl

            Offertes
            033 – 46 70 821
            acc.bedrijven@nedasco.nl

            Particulier
            Brand/varia
            033 – 46 70 960
            acc.brandparticulieren@nedasco.nl

            Motorrijtuigen
            033 – 46 70 830
            acc.motorrijtuigen@nedasco.nl

              Algemeen

              ASR

              Blijft de reisverzekering van mijn klant geldig als hij door het coronavirus langer op reis is dan gepland?
              Duurt de reis van jouw klant door onvoorziene vertraging, buiten zijn wil om, langer dan het aantal geplande dagen? Dan blijft zijn reisverzekering geldig tot het eerst mogelijke moment dat hij naar huis kunt terugkeren.

              Mijn klant is op reis en heeft extra reis- en verblijfkosten omdat hij door het coronavirus langer op zijn reisbestemming moet blijven (uitreisverbod). Is dit verzekerd?
              Nee. Hij (of jij als adviseur) moet hiervoor contact opnemen met de reisorganisatie, hotel of vervoersmaatschappij.

              Mijn klant is op reis en moet medische kosten maken door het coronavirus. Is dit verzekerd?
              Heeft jouw klant geneeskundige kosten meeverzekerd op zijn reisverzekering? Dan is hij verzekerd voor schade door ziekte tijdens de reis als aanvulling op de vergoeding van zijn zorgverzekering. Let op: zijn zorgverzekering moet ook dekking bieden in het land waar hij op reis is. Er wordt uitsluitend een aanvullende vergoeding vanuit zijn reisverzekering gedaan.

              De reisbestemming van mijn klant is getroffen door het coronavirus. Daarom wil en/of kan hij niet meer op vakantie naar dit gebied. Kan hij nu een beroep doen op zijn annuleringsdekking?
              Nee. Hij (of jij als adviseur) moet hiervoor contact opnemen met de reisorganisatie, hotel of vervoersmaatschappij.

              Mijn klant mag het land van zijn reisbestemming niet in (inreisverbod) vanwege het coronavirus. Is hij hiervoor verzekerd?
              Nee. Hij (of jij als adviseur) moet hiervoor contact opnemen met de reisorganisatie, hotel of vervoersmaatschappij.

              Heeft jouw klant een samengestelde reis geboekt?
              Dan is hij verzekerd tot maximaal de annuleringskosten van de niet-gebruikte onderdelen. Wordt bijvoorbeeld zijn vlucht geannuleerd? En moet hij de hotelboeking daardoor ook annuleren? Dan vergoedt ASR de annuleringskosten van het hotel, maar niet van de vlucht. Dit geldt alleen als de vervoerder, verhuurder en/of reisorganisatie de kosten voor annulering niet vergoedt en niet voor vervanging kan zorgen.

              Het visum van mijn klant is ingetrokken vanwege het coronavirus. Kan hij een beroep doen op zijn annuleringsdekking?
              Wordt het visum van jouw klant ingetrokken voordat hij op reis gaat? Dan kan hij beroep doen op zijn annuleringsdekking. Let op: een ESTA is geen visum. Het is een verplichte reistoestemming om zonder visum naar Amerika te mogen reizen.

              Mijn klant zit thuis in quarantaine, maar het virus is nog niet bij hem vastgesteld. Kan hij nu een beroep doen op zijn annuleringsdekking?
              Nee. Hij (of jij als adviseur) moet hiervoor contact opnemen met de reisorganisatie, hotel of vervoersmaatschappij.

              Het coronavirus is bij mijn klant vastgesteld. Kan hij nu een beroep doen op zijn annuleringsdekking?
              De annuleringsdekking biedt dekking voor het annuleren of afbreken van een reis door een ernstige ziekte. ASR beoordeelt dit per geval.

              Mijn klant is op reis in een gebied waar het coronavirus heerst. Daarom wil hij zijn reis afbreken. Kan hij de niet gebruikte reisdagen claimen op zijn annuleringsdekking?
              Nee. Er is geen dekking voor het afbreken van een reis (ongebruikte reisdagen) vanwege besmettingsgevaar.

              Mijn klant heeft een reis geboekt die uit losse onderdelen bestaat (samengestelde reis). Door uitval van één van de vooraf in Nederland geboekte reisonderdelen kan hij geen gebruik meer maken van de overige geboekte reisonderdelen. Biedt zijn annuleringsverzekering hier dekking voor?
              Ja. Jouw klant is verzekerd tot maximaal de annuleringskosten van de niet-gebruikte onderdelen. Wordt de vlucht van jouw klant bijvoorbeeld geannuleerd? En moet hij de hotelboeking daardoor ook annuleren? Dan vergoedt ASR de annuleringskosten van het hotel, maar niet van de vlucht. Dit geldt alleen als de vervoerder, verhuurder en/of reisorganisatie de kosten voor annulering niet vergoedt en niet voor vervanging kan zorgen.

              Het examen van mijn klant wordt verschoven vanwege het coronavirus, kan hij een beroep doen op zijn annuleringsdekking?
              Nee. Er is geen dekking als zijn examen wordt verschoven. Moet hij onverwacht een examen opnieuw afleggen (herexamen)? Dan kan hij wel beroep doen op zijn annuleringsdekking. Let op: de dekking geldt alleen als hij een meerjarige schoolopleiding volgt en als het herexamen niet kan worden gedaan op een ander tijdstip dan tijdens de geplande reis.

              Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alle Nederlanders alleen nog naar het buitenland te reizen als het strikt noodzakelijk is. Mijn klant wil hierdoor zijn reis annuleren. Kan hij aanspraak maken op zijn annuleringsdekking?
              Nee. Hij (of jij als adviseur) moet hiervoor contact opnemen met de reisorganisatie, hotel of vervoersmaatschappij.

                Allianz

                Veel landen hebben reisbeperkingen ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom is het vaak niet meer mogelijk om te reizen. Om die reden heeft Allianz besloten om per direct de verkoop van de kortlopende reis- en annuleringsverzekeringen stop te zetten voor reizen met een vertrekdatum vóór 1 juni 2020. Veel landen hebben reisbeperkingen ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

                Voor de doorlopende verzekeringen van Allianz geldt dat deze nog wel kunnen worden afgesloten, maar dat de reisverzekeringen alleen dekking bieden voor reizen met een vertrek vanaf 1 juni 2020. Hieronder lees je wat dit betekent. 

                Welke producten zijn stopgezet?
                Voor deze kortlopende producten geldt dat ze niet meer afgesloten kunnen worden voor reizen met een vertrekdatum tot 1 juni:

                • Kortlopende Annuleringsverzekering
                • Ticket annuleringsverzekering
                • Kortlopende reisverzekering
                • Globetrotter Verzekering
                • Adventure & Survival Verzekering
                • Groepsreisverzekering
                • Au Pair Insurance

                Welke producten kunnen alleen nog afgesloten worden met een latere vertrekdatum?
                Voor deze doorlopende producten geldt dat ze alleen nog afgesloten kunnen worden voor reizen met een vertrekdatum vanaf 1 juni:

                • Doorlopende Reisverzekering
                • Doorlopende Zakenreisverzekering
                • Collectieve Zakenreisverzekering

                De ingangsdatum van de verzekering kan echter wel vóór 1 juni liggen. Als de klant immers de komende periode een reis boekt met een vertrekdatum vanaf 1 juni, dan zal er vaak wel behoefte zijn aan een dekking voor annulering tussen het moment van boeken en 1 juni.Deze wijzigingen gelden alleen voor nieuw af te sluiten verzekeringen.

                Per wanneer gelden deze aanpassingen?
                De aanpassingen gelden per vandaag, 27 maart 2020. Allianz houdt de informatie in de gaten en informeert als er wijzigingen optreden.

                Zie deze pagina van Allianz meer gestelde vragen + antwoorden.

                Verlenging dekkingstermijn

                ASR

                Verlenging dekkingstermijn; in voorwaarden geregeld:
                Er geldt een maximale reisduur. Je kunt kiezen voor een maximale reisduur van 60, 90 of 180 aaneengesloten dagen. De dekking van de verzekering eindigt na deze aaneengesloten periode op de laatste dag om 24.00 uur. Duurt de reis langer dan de maximale reisduur door een onvoorziene vertraging buiten de wil van jouw klant om? Dan geldt de dekking tot het eerst mogelijke tijdstip dat je terugkeert.

                Allianz

                Mijn klant moet langer op zijn bestemming blijven. Krijgt hij de extra verblijfskosten vergoedt?
                Wanneer jouw klant door het coronavirus in quarantaine moet of het openbaar vervoer vertraagd is door een uitbraak van het virus, krijgt hij géén verblijfkosten vergoed. Een virusuitbraak is géén verzekerde gebeurtenis. Laat jouw klant (of jijzelf) contact opnemen met het reisbureau, touroperator of de vervoersmaatschappij waar hij de reis heeft geboekt.

                Mijn moet langer op mijn bestemming blijven. Krijgt hij de extra kosten voor voorzieningen zoals telefonie en eten en drinken vergoedt?
                Deze kosten worden niet vergoed. Ook niet als jouw klant (verplicht) in quarantaine zit.

                Mijn klant moet langer op zijn bestemming blijven. Bijvoorbeeld omdat hij in quarantaine zit. Bijft zijn reisverzekering geldig?
                Ja, voor het coronavirus heeft Allianz een uitzondering gemaakt. De reisverzekering blijft coulancehalve geldig na de einddatum of overschrijding van de maximale termijn. Dit totdat je bent teruggekeerd naar Nederland. Voorwaarde is wel dat je zo spoedig mogelijk terugkeert naar Nederland en je dus aanmeldt bij