Registercasemanagement

Registercasemanagement

Als een organisatie te maken krijgt met ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid, zijn er nogal wat wettelijke regels en procedures die in werking treden. De zorg van de werkgever gaat bovendien uit naar de getroffen werknemer, maar ook naar de kosten die met het verzuim gepaard gaan. Hoe houdt hij in deze complexe situatie de touwtjes in handen?

Be Suitable staat klaar met adviezen en oplossingen voor de werkgever

Bij inkomensverzekeringen die afgesloten zijn bij Nedasco, kan het bedrijf in de verzuimperiode gebruik maken van de dienstverlening Grip & Regie van Be Suitable (dochteronderneming van Nedasco). Deze dienstverlening is gericht op een correct verloop van de juridische gang van zaken enerzijds en het realiseren van een adequaat re-integratietraject anderzijds. Daarbij spelen de risico’s en de mogelijkheden van de werkgever een centrale rol. Be Suitable staat klaar met adviezen, concrete voorstellen en passende oplossingen. Zo houdt de werkgever zelf de regie over en de grip op zijn 12 jaar lange (financiële) verplichtingen in het kader van de WIA.

Deze dienstverlening is voor werkgevers met een:

  • Ziekteverzuimverzekering Conventioneel bij Nedasco
  • WGA ERD-verzekering bij Nedasco

Navigeer snel naar de diensten:

Grip & Regie Verzuim

Voor werkgevers met een ziekteverzuimverzekering Conventioneel bij Nedasco

Casemanager
In de eerste twee jaar van ziekteverzuim krijgt een werkgever een casemanager als vast aanspreekpunt bij Be Suitable. Daar kan hij terecht voor vragen over de re-integratie van zijn zieke werknemers. Hij krijgt bovendien te horen welke stappen hij moet ondernemen richting arbodienst, bedrijfsarts, provider, afdeling, leidinggevende, werknemer, UWV, intermediair of verzekeraar.

Risicoscan na 13 weken
In week 13 van het ziekteverzuim gaat de casemanager van Be Suitable met de werkgever bespreken hoe het re-integratietraject van de zieke werknemer het best vervolgd kan worden. Dit gebeurt op basis van een risicoscan om de werkgeverrisico’s, de kosten en de mogelijkheden helder te krijgen.

Interventievergoedingen
Hoe zit het met re-integratievergoedingen? Welke provider moet ik kiezen en wat wil de verzekeraar van mij weten? Een werkgever die op advies van de arbodienst een interventie in wil zetten, zit al gauw met dit soort vragen. Be Suitable staat dan klaar met informatie en advies over deze kwesties en ondersteunt uw relatie volledig bij de afhandeling richting de verzekeraar en overige partijen. Nedasco verzorgt de financiële afhandeling.

Juridisch advies
Wat als het re-integratietraject van de zieke werknemer stagneert, al dan niet omdat deze onvoldoende wil meewerken? Welke rechten en plichten heb je dan als werkgever? Stopt de loondoorbetalingsplicht of kun je een maatregel of loonsanctie opleggen? De Werkgeversdesk van Be Suitable staat uw zakelijke relatie in deze vraagstukken graag bij met juridisch advies en ondersteuning.

Grip & Regie WIA

Voor werkgevers met een WGA ERD-verzekering bij Nedasco

Risicoscan 42e week
De 42e week van ziekteverzuim is een cruciaal moment in het verzuimdossier. Vaak is de ziekte of aandoening dan zodanig dat de werknemer een behoorlijke kans maakt in de WIA terecht te komen. Voordat de WIA-beoordeling door het UWV wordt uitgevoerd, moet de werkgever wel kunnen aantonen dat hij zich voldoende heeft ingespannen om zijn werknemer te laten re-integreren. Voor de casemanager van Be Suitable is dit dan ook hét moment om (opnieuw) een risicoscan uit te voeren. Zo wordt duidelijk wat er nu het beste gedaan kan worden om het re-integratietraject soepel voort te zetten.

Controle WIA-beschikking
Een jurist van Be Suitable controleert de WIA- beschikking van het UWV en start een bezwaarzaak als dat zin heeft. De werkgever ontvangt een terugkoppeling gedurende het traject.

Herbeoordeling WGA-gerechtigde
Als de (gezondheids)situatie van de WGA-gerechtigde is gewijzigd, kan dat gevolgen hebben voor zijn uitkering. Daarom wordt periodiek gecontroleerd of er een herkeuring plaats moet vinden. De WGA-casemanager van Be Suitable begeleidt dit traject en houdt de werkgever op de hoogte. Als het nodig is bespreekt de WGA-casemanager met de werkgever welke vervolgacties nodig zijn.

Ziektewet
Mocht de werkgever ook eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet, dan controleert Be Suitable ook de Ziektewetbeschikking en maakt indien nodig bezwaar. Ook kan de werkgever advies krijgen over wat te doen bij het eindigen van een arbeidscontract van een zieke werknemer.